Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH). Universitetet har följande att anföra.
 
Stockholms universitet instämmer i att specialpedagogiska behov hos elever med neuropsykiatriska svårigheter respektive sex- och samlevnadsundervisning är viktiga områden inom vilka lärare och förskollärare bör ges möjlighet att fördjupa sin kompetens. Universitetet menar emellertid att detta bör ske genom fortsatt kompetensutveckling under lärarkarriären, och inte genom att ytterligare examensmål införs i de grundläggande lärarutbildningarna. Införandet av nya examensmål leder ofrånkomligen till minskat utrymme för övriga examensmål och i förlängningen till stoffträngsel i lärarutbildningarna. Med ett utvecklat professionsprogram kan delar av kunskapsmålen uppnås senare i professionen, och då med en bredare erfarenhet att relatera kunskaperna till.

Stockholms universitet avstyrker därför förslagen i promemorian om förändrade krav avseende dessa kunskapsområden i förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.
 
Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare).