Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH).

Stockholms universitet tillstyrker förslagen i promemorian.

Förslagen är väl anpassade till arbetsmarknadens förändringar och kommer att underlätta för äldre personers möjligheter att vidareutbilda sig, vilket bidrar till ökad kompetensförsörjning och till det livslånga lärandet. Om fler äldre studerande ges ett förmånligare studiestöd kommer det att leda till bättre genomströmning samt medföra en ökad efterfrågan på högskoleutbildning hos den studentgruppen.  

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av biträdande universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet
(protokollförare).