Stockholms universitet har av Riksdagen (Socialförsäkringsutskottet) anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter (Dnr 1796-2019/20).

Stockholms universitet har inga synpunkter på promemorian.

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Rikard Skårfors,  Ledningssekretariatet
(protokollförare).