Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Miljödepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter (Dnr M2019/02091/R).

Stockholms universitet har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet
(protokollförare).