Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Finansdepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt(Fi2020/02950/S1).

Stockholms universitet har inga synpunkter på promemorian.