Yttrande över Sveriges universitets- och högskoleförbunds förslag till yttrande över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska (SOU 2018:77)

Stockholms universitet har av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) inbjudits att yttra sig över SUHF:s förslag till yttrande över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska (SOU 2018:77).
 
Stockholms universitet ger inte specialistsjuksköterskeutbildning och avstår därför från att lämna synpunkter på förslaget till yttrande.  

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).