Stockholms universitet

68 miljoner från Formas till Stockholms universitet

Finansiären Formas har beslutat att finansiera 22 forskningsprojekt vid Stockholms universitet om sammanlagt 68 miljoner kronor inom ramen för den årliga öppna utlysningen.

Totalt tilldelas forskare vid Stockholms universitet 68,1 miljoner för Formas denna gång. Det innebär att Stockholms universitet tilldelas näst mest från Formas av svenska lärosäten, Sveriges lantbruksuniversitet får mest med 167,7 miljoner

 

Forskningsprojekt vid Stockholms universitet som tilldelas bidrag

Tanja Slotte, DEEP: Effektiv identifiering av genetisk variation för klimatanpassning av grödor, 2 999 235 kr;

Matti Leino, Arkeologi: Lantbrukares syn på och användning av system för utbyte av utsäde för att upprätthålla biologisk mångfald i odlade växter, 2 997 206 kr;

Andrew Byerley, Kulturgeografiska inst.: ´Desire Lines´: Informella vägar mot en mer inklusiv, hållbar och gångbar planering i urbana grönområden, 2 941 753 kr;

Timothy Daw, SRC: Kan systemdynamikmodeller förstärka lärande i medborgarråd för klimat och stödjer det transformativ förändring? 1 999 960 kr;

Edouard Pesquet, DEEP: 3DWOOD - Tryckbart trä för att ersätta plast [kompositträmaterial med nya egenskaper gjorda från stamcellskulturer limmade med naturligt lignin], 2 996 235 kr;

Christina Rudén, ACES: Ofullständig rapportering av data för riskbedömning av bekämpningsmedel inom EU – förekomst, mekanismer och konsekvenser, 3 000 000 kr;

Dominic Power, Kulturgeografiska inst.: En fot här en fot där: Hur påverkas hållbar ekonomisk utveckling, innovation och arbetsliv av fritidshusägande i Sverige? 2 999 145 kr;

Ian Cousins, ACES: Effekter av havsspray-aerosoltransport av perfluoralkylsyror (PFAA) på kustområden 2 679 525;

Joseph Samec, Inst. för organisk kemi: Förädling av jordbruksrester till kompositmaterial genom cirkulär fraktionering, 3 000 000 kr;

Örjan Gustafsson, ACES: Klimatpåverkande metan och kolmonoxid från Södra Asien: Isotopbaserade bestämningar av utsläppskällorna, 2 998 000 kr;

Matthew O'Regan, Inst. för geologiska vetenskaper: Klimatförändringar och kolinlagring i Beauforthavet, 2 999 410 kr;

Matthew MacLeod, ACES: BALLAST – Processbaserade massbalansmodeller för att förstå det komplexa fotavtrycket av plastföroreningar i miljön, 2 902 599 kr;

Bo Sha, ACES: Utsläpp av perfluoralkylsyror via havssprayaerosol i kustområden, 2 681 532 kr;

Sofi Jonsson, ACES: Mobilisering av kvicksilver från nedbrytande torvmarker i permafrostområden, 3 000 000 kr;

Lisa Dellmuth, Ekohist: Social ojämlikhet och legitimitetsuppfattningar gentemot global klimatstyrning, 2 911 865 kr;

Michele-Lee Moore, SRC: ReFRESH: Seeds of resilience for freshwater security, 2 999 400 kr;

Frederik Schenk, Inst. för geologiska vetenskaper: Att lösa det euro-atlantiska temperaturproblemet vid snabb avsmältning, 3 000 000 kr.

 

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Carl Österlin, Natgeo: Överbetat eller intrång? Utforskande av markanvändningskonflikters politiska ekologi i Sápmi, 3 998 868 kr;   

Eric Larsson, Inst. för pedagogik och didaktik: Lokala förutsättningar för skolframgång bland nyanlända elever, 3 990 652 kr;  

Betty Chaumet, ACES: Effekter av bekämpningsmedelsblandningar på bioackumulering och toxicitet i biofilmer, 2 999 136 kr;   

Diego Galafassi, SRC: Tekniker för Futuring: framväxande medieteknologier för klimat- och biologisk mångfaldsframtider, 3 999 936 kr;   

Simon West, SRC: Att leva med Xylella: Säkra livskraftiga framtider på landsbygden mitt i en växtsjukdomsepidemi i Europas medelhavsmatkorg, 3 999 848 kr.   

Läs mer på Formas webb