Stockholms universitet logo, länk till startsida

97 miljoner till Stockholms universitet i forskningsmedel från Forte

Forskningsfinansiären Forte har fattat ett antal bidragsbeslut. 24 forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel – på sammanlagt 97 miljoner kronor.

Södra huset, Frescati


Nedanstående forskare beviljas medel.

 

Projektbidrag inom den årliga utlysningen 2021:

Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet: ”Unga SLOSH (Y-SLOSH): Undersökning av betydelsen och utvecklingen av psykisk hälsa vid etableringen på arbetsmarknaden”, 4 990 000 kr;
Erik Sjödin, SOFI: ”Reglering av arbetstid: En rättslig undersökning av ansvar för och kontroll av hur vi fördelar vår tid mellan arbete och fritid”, 2 700 000 kr;
Maria Andersson Vogel, Kriminologiska inst.: ”Att växa upp som tjej i särskilt utsatta områden – levda erfarenheter, centrala samhällsaktörer och samhällsarbete”, 3 800 000 kr;
Paraskevi Peristera, Psykologiska institutionen: ”Konsekvenser av övergången till distansarbete i samband med COVID-19 pandemin för livsbalans, arbetskvalitet och hälsa”, 4 987 000 kr;
Sol Juárez, Inst. för folkhälsovetenskap: ”Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige: fokus på sociala bestämningsfaktorer för hälsa”, 4 970 000 kr;
David Seim, Nationalekonomiska inst.: ”Effekter och implikationer av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige”, 4 940 000 kr;
Patrik Karlsson, Inst. för socialt arbete: ”Vem får vilken insats i svensk behandling av unga substansbrukare? En fallstudie av individuella egenskaper, behovsbedömningar och vårdvägar”, 3 600 000 kr;
Ola Sjöberg, SOFI: ”Ett organisatoriskt och komparativt perspektiv på individers arbetsmiljö och hälsa”, 2 740 000 kr;
Tine Rostgaard, Inst. för socialt arbete: ”Psykosocial motståndskraft i en åldrande befolkning: varför återhämtar sig vissa efter förluster och andra inte?”, 4 980 000 kr;
Sara Brolin Låftman, Inst. för folkhälsovetenskap: ”Hur går det för ungdomar med psykisk ohälsa? En prospektiv kohortstudie av självrapporterad psykisk ohälsa i tonåren och levnadsvillkor i ung vuxen ålder”, 4 320 000 kr;
Leandro Schclarek Mulinari, Kriminologiska inst.: ”Bättre, sämre eller ingen skillnad: Polis, privata väktare och ungdomar med utländsk bakgrund i mindre svenska städer”, 2 875 000 kr;
Peter Skogman Thoursie, Nationalekonomiska inst.: ”Långsiktiga effekter av insatser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden”, 2 010 000 kr;
Alexander Miething, Inst. för folkhälsovetenskap: ”Den ambivalenta socioekonomiska gradienten in invandrarens hälsa i kontexten av ´migranternas hälsoparadox´”, 4 560 000 kr;
Alessandra Grotta, Inst. för folkhälsovetenskap: ”Cancerscreening, stadium vid diagnos och överlevnad bland personer med funktionsnedsättning: Bevis från svenska nationella register”, 4 770 000 kr;
Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska inst.: ”Rättvisa för entreprenörer? Intressenternas betydelse för entreprenörers rättviseupplevelser, relationer till hälsa och affärsframgång över olika tidsintervall och i olika grupper av entreprenörer”, 3 889 000 kr.

 

Projektbidrag inom ”Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS 2021”

Jessica Storbjörk, Inst. för folkhälsovetenskap: ”Risker med injektionsbruk av narkotika i en svensk kontext (RISK): Prevention av skadeverkningar i praktiken enligt brukare, vårdpersonal och samhällsaktörer”, 4 870 000 kr;
Peter Larm, Inst. för folkhälsovetenskap: ”Prevention för barn 6-12 år med missbrukande föräldrar: En effektutvärdering av den mest använda preventiva insatsen – stödgruppsverksamheter”, 4 620 000 kr;
Mats Ekendahl, Inst. för socialt arbete: ”Vem får vilken insats i svensk behandling av unga substansbrukare? En fallstudie av individuella egenskaper, behovsbedömningar och vårdvägar”, 3 605 000 kr;
Lisa Skogens, Inst. för socialt arbete: ”Att förebygga ohälsa bland anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem. Förklaringsmodeller, utbud och efterfrågan av stöd”, 3 440 000 kr.

 

Projektbidrag inom ”Vård och omsorg i samverkan 2021”

Constanze Leineweber, Psykologiska inst.: ”Att kombinera jobb med vård av anhöriga: effekter på arbetskraftsdeltagande”,  4 005 000 kr.

 

Projektbidrag inom ”Grön omställning och arbetsliv 2021”

Lowe Börjeson, Kulturgeografiska inst.: ”Lantbruksarbete: en kartläggning av arbetsprocesser, segmenteringsmönster och hållbarhetsvisioner inom svenskt lantbruk”, 4 996 000 kr.

 

Juniorforskarbidrag

Daniel Fredriksson, SOFI: ”Att bekämpa fattigdom och öka sysselsättning genom skattesystemet – jobbskatteavdrag i jämförande perspektiv”, 4 930 000 kr;
Helen Eriksson, Sociologiska institutionen: ”Familjens val? Populationsstudier av föräldraledighet på den könade arbetsplatsen”, 5 960 000 kr.

Dessutom beviljas Kenneth Nelson, SOFI, 345 000 kr i nätverksbidrag för ”Svenska ESPAnet: Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd”.

Läs även artikel om de medel som Institutionen för folkhälsovetenskap beviljas:
Stora Forte-anslag för forskning inom folkhälsovetenskap