Stockholms universitet logo, länk till startsida

Angelägen kurs för dig som möter flerspråkiga barn i förskolan

I höst startar Stockholms universitet en fristående kurs med särskilt fokus på flerspråkighet och andraspråksutveckling hos förskolebarn. Kursen ges på kvartsfart under två terminer.

Förskolebarn som leker
Foto: Taras Yakovyn/Mostphotos

Förskolan har ett viktigt uppdrag i att ge flerspråkiga barn möjlighet att använda och utveckla alla sina språk, inklusive svenskan. Barnens flerspråkiga utveckling och lärande ska genomsyra förskolans vardag och vara en integrerad del av leken.

Nästa läsår ger Stockholms universitet en fristående kurs för dig som arbetar i förskolan, med fokus på att främja flerspråkiga förskolebarns språk- och kunskapsutveckling:

 

Flerspråkighet i förskolan, 15 hp

  • Kursen vänder sig främst till dig som dagligen arbetar med flerspråkiga förskolebarn, men även till förskolechefer och rektorer.
  • Kursen ges på kvartsfart under två terminer, med seminarieträffar på kvällstid ungefär var tredje vecka.

På kurssidan finns kursplan, litteraturlista och schema

I kursens första del behandlas olika aspekter av den språkliga och kulturella mångfalden i dagens samhälle. Du får reflektera över din egen sociokulturella bakgrund och vad som sker i mötet mellan människor från olika kulturer.

I den andra delen av kursen uppmärksammas förskolans viktiga roll för barns utveckling av såväl modersmål som svenska, och du får utveckla verktyg för att analysera barnens språkutveckling.

Kursdeltagarna kommer att ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion i relation till den egna verksamheten.

Jenny Rosén, kursansvarig lärare