Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anhörigomsorgens pris är högst för högutbildade kvinnor

Petra Ulmanen har studerat vad kön och klass betyder för anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser.

I studien har Petra Ulmanen undersökt vilken roll kön och utbildningsnivå har för i vilken utsträckning medelålders personer* ger anhörigomsorg, och för hur de upplever konsekvenserna av att ge omsorg. Resultaten av studien pekar mot ett oväntat håll när det gäller betydelsen av utbildning. Bland de kvinnliga anhöriga med högre utbildning påverkades välmående och yrkesliv negativt, till skillnad från anhöriga med lägre utbildningsnivå – vilket är det omvända mot vad tidigare studier visat.

Detta något förvånande resultat ledde till att Petra Ulmanen noggrant fick undersöka vad sambandet kunde bero på. Bland annat har hon kontrollerat att sambandet mellan utbildning och upplevda konsekvenser inte beror på sådant som hur mycket hjälp som ges, eller på födelseland. Oavsett dessa faktorer har sambandet funnits kvar och Petra ställde sig frågan om hur det kan komma sig att just utbildningsnivå hade så tydlig betydelse.

Frågan diskuteras i relation till försämrade arbetsförhållanden inom de yrkesområden som många högutbildade kvinnor befinner sig inom, så som exempelvis barnomsorg, utbildning och vård. Intressant i sammanhanget är också hur försämrad välfärdsservice innebär ökad fragmentisering av den service som äldre får av samhället, vilket i sin tur leder till ett större behov av vad Petra Ulmanen kallar för ”organisatoriskt omsorgsgivande”, det vill säga, att ge sin äldre anhöriga hjälp med vård- och myndighetskontakter. För svenska kvinnor är det tydligt att denna typ av omsorg ökar risken för negativa konsekvenser av omsorgsgivande. Studien pekar mot behov av ytterligare forskning, till exempel om det är svårare för högutbildade kvinnor att kombinera sitt yrkesliv med anhörigomsorg än vad det är för lågutbildade. 

* Studien baseras på ett nationellt representativt urval personer i åldern 45-66 år som 2013 svarat på en postenkät.

Ta del av studien  

Läs mer om Petra Ulmanens forskning  

Ulmanen, P. (2021). Reversed socioeconomic pattern in the costs of caring regarding well-being and paid work among women in Sweden. Social Policy & Administration. September. DOI: 10.1111/spol.12773