Stockholms universitet

Axel Holmgren har disputerat

Axel Holmgren disputerade fredagen den 24 september på avhandlingen "Straffvärde – som rättslig konstruktion". Opponent var professor Kimmo Nuotio, Helsingfors universitet.

Del av omslag till avhandlingen Straffvärde som rättslig konstruktion
Del av omslaget till Axel Holmgrens avhandling som utgivits av Iustus förlag. ISBN : 9789177371595

Axel Holmgrens avhandling behandlar den rättsliga konstruktionen straffvärde, som är ett centralt begrepp vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. Anledningen till att det är centralt är det inte är möjligt att bestämma påföljden för ett brott utan att först bestämma ett straffvärde. I regel är det också straffvärdet som har en väsentlig betydelse för hur pass sträng en påföljd blir.

Straffvärden beslutas inte enbart av domstolar utan även lagstiftaren medverkar till att bestämma straffvärden genom att ange straffskalor för brott (den skala som anger maximi- och minimistraffet). Straffvärdets funktion är att garantera intresset av bakåtblickande proportionalitet när påföljden ska fastslås – det vill säga att ingripandets stränghet ska motsvara brottets svårhet.

Behov av transparens

Konstruktionen straffvärde kan alltså i väsentlig utsträckning sägas bidra till att rättfärdiga graden av straffrättslig repression i samhället. Mot denna bakgrund menar Axel Holmgren att det är angeläget att de antaganden och skäl som ligger till grund för fastställandet av straffvärden systematiseras och görs så transparenta som möjligt. I detta syfte adresserar hans avhandling två kärnfrågor:

  • dels vilken betydelse som ska läggas i brottets svårhet
  • dels hur de krafter som bestämmer straffnivån i det proportionella straffsystemet ska ringas in.

Om disputationen 

Opponent vid disputationen var Kimmo Nuotio, professor i straffrätt, Helsingfors Universitet. 

I betygsnämnden satt professorerna Ulrika Andersson, Lunds universitet, Monica Burman, Umeå universitet samt Dan Frände, Helsingfors universitet. 

Handledare var Petter Asp, tid. professor i straffrätt vid Stockholms universitet och justitieråd i Högsta domstolen, och Jack Ågren, docent i straffrätt vid Karlstads universitet. 

Läs mer om avhandlingen på Iustus förlag

Axel Holmgrens profilsida