Stockholms universitet logo, länk till startsida

Barnrättsforskare bidrar till SiS-rapport

I en ny rapport hävdar Barnrättsbyrån att barn på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS) utsätts för organiserad och systematisk våldsanvändning. Kavot Zillén och Pernilla Leviner, båda verksamma vid Stockholms Barnrättscentrum, bidrar till rapporten med en kommentar utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv.

Bakom rapporten "...Och jag kunde inte andas" - en granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen står organisationen Barnrättsbyrån. De har granskat 1788 stycken beslut om avskiljning från 2019-2020 i syfte att ta reda på i vilken omfattning barn på SiS utsätts för våld i samband med så kallad avskiljning samt hur detta våld ser ut. 

För att förstå resultatet ur de olika perspektiv som påverkar ett barns liv har Barnrättsbyrån därefter samlat ett antal experter från olika fält för att kommentera studien och frågan i stort. Kavot Zillén och Pernilla Leviner, båda verksamma vid Stockholms Barnrättscentrum vid juridiska institutionen, tillhör två av de forskare som blivit ombedda att kommentera rapporten. Under rubriken Juridik (sid. 51) skriver de bland annat:

"En central fråga som väcks med anledning av den aktuella studien är om
avskiljning som tvångsåtgärd verkligen är ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt att skydda och stödja barn och unga när användandet av befogenheten är behäftad med så pass stora skaderisker. Precis som beskrivs i studien utsätts barn och unga i avskiljningssituationer i mycket hög utsträckning för våld. Detta trots att det kan medföra men för den unga, t.ex. i form av fysiska skador eller trauman och andra
psykosociala problem.

Frågan som tycks obesvarad i den rättsvetenskapliga litteraturen är om det överhuvudtaget är möjligt att använda denna åtgärd på ett rättssäkert sätt som är förenligt med barnkonventionens artiklar och barns rätt till en uppväxt fri från våld och övergrepp."

Porträttbilder på forskarna Kavot Zillén och Pernilla Leviner
Kavot Zillén, docent i offentlig rätt, och Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt. Foton: Niklas Björling

Läs Barnrättsbyråns rapport här

Stockholms barnrättscentrums hemsida