Stockholms universitet logo, länk till startsida

Before Audit - ny avhandling om redovisning

Mohamed Mahieddine disputerade med avhandlingen Before Audit. Essays on the necessity of imagination den 25 maj vid Redovisningssektionen på Stockholm Business School.

Foto: Maria Stoetzer
Mohamed Mahieddine med avhandlingen Before Audit. Essays on the necessity of imagination.

Kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag gick mastersprogrammet redovisning och revision på Stockholm Business School. Sedan sökte jag doktorandtjänsten och började min forskarutbildning. Jag valde revision som forskningsämne eftersom jag är intresserad av [finansiell] redovisning och dess relation till kapitalmarknaden.  Min forskning ägnades specifikt åt att förstå revisorernas roll som medlare mellan samhällsaktörerna och kapitalmarknaden.
 

Foto: Maria Stoetzer
Disputationen genomfördes delvis online.

Kan du ge en kort sammanfattning av din avhandling?

Avhandlingen driver en tes som instämmer med revisionssamhällets idé om revisionens representationsförmåga men kritiserar dess relativisering av begreppet revision. Med mimesis som begreppsramverk och med inspiration från arbeten av Aristoteles, Derrida, Girard och Dupuy förklarar avhandlingen att revisorernas roll är att skapa imaginära rum eller utrymmen för representation. De artiklar som ingår i avhandlingen visar hur dessa imaginära utrymmen skapas på ett indikativt, kontrafaktuellt och heuristiskt sätt genom att revisorerna agerar som supplement till kapitalmarknaden och redovisningsrepresentationen.

Denna roll tolkas utifrån en kosmologi som ser det ekonomiska systemet som ett framtidsorienterat system som kräver tro från samhällsaktörernas sida för att kunna upprätthållas. En av de viktigaste slutsatserna i denna avhandling är att revisorernas roll handlar mer om att stimulera denna nödvändiga tro i de ’löften’ det ekonomiska systemet ger upphov till än att göra saker och ting reviderbara.

Genom att se redovisning som ett språk som inte kan representera den ekonomiska verkligheten som den är, visar denna avhandling också att revideringen av redovisningsrepresentation är i princip ett omöjligt uppdrag som blir möjligt i imaginära rum/utrymmen där tro är en mer rimlig form av kunskap än fakta.

Foto: Maria Stoetzer
Från vänster: Ordförande Professor Bino Catasús, handledare Docent Gustav Johed, Mohamed Mahieddine och handledare Docent Mikael Holmgren Caicedo.

Läs mer om avhandlingen Before Audit. Essays on the necessity of imagination