Stockholms universitet logo, länk till startsida

Beslut om fortsatt nätbaserad undervisning under HT21

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

Texten uppdaterad: 14 juni, 2021.

På grund av den rådande situationen med pandemin och beslutet av rektor vid Stockholms universitet den 31 maj 2021 har prefekten och ställföreträdande prefekten, efter samråd med Humanistiska fakulteten och institutionens ledningsgrupp, fattat följande reviderade beslut avseende undervisningen under höstterminen 2021.:

  • Under höstterminen 2021 (30 augusti, 2021 - 16 januari 2022) kommer all obligatorisk undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara nätbaserad.
  • Institutionen kommer att hållas öppen för att kunna genomföra såväl disputationer som doktoranders slutseminarier på plats i enlighet med Stockholms universitets regler, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra myndighetsdirektiv.
  • Institutionen kommer att verka för att kunna erbjuda studenter möjlighet att bedriva gemensamma studentcentrerade studier, omfattande aktiviteter med SI-pass i institutionens lokaler inom ramarna för SU:s regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra myndighetsdirektiv. Information om hur sådana aktiviteter ska genomföras kommer att meddelas vid terminens början.
  • Individuell handledning får äga rum på institutionen efter överenskommelse mellan handledaren och den handledda. Besök på Asienbiblioteket kommer att vara möjliga med de begränsningar som ges av Stockholms universitets regler, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra myndighetsdirektiv.
  • Studenter med en funktionsvariation eller med särskilda behov för pedagogiskt stöd bör i första hand kontakta studentavdelningen. Institutionens kontaktperson för studenter inom alla ämnen är Martin Säfström.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra smittskyddsregleringar måste åtföljas vid alla aktiviteter inom institutionens lokaler.
  • Ett beslut fattat av universitetsledningen, Humanistiska fakulteten eller annan myndighet kan medföra att nuvarande beslut måste omprövas.
  • Institutionsledningen arbetar med att utforma en plan för att återgå till undervisning på campus under vårterminen 2022.
  • Studentrepresentanterna har informerats och har lämnat synpunkter.