Stockholms universitet logo, länk till startsida

Extremväder påverkar skärgårdens vatten

Fjolårets kraftiga regn i maj och rekordvärme i juni märktes tydligt i undersökningarna av miljötillståndet längs kusten. Vattentemperaturen i juli var hög ner till ovanligt stora djup, vilket bidrog till en kraftig skiktning av vattenmassan och låga syrehalter på många håll.

Att extremväder påverkar skärgårdens vatten framgår av rapporten Svealandskusten 2022, där forskare vid Stockholms universitet redovisar resultaten av de omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten som årligen genomförs på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund.

Mätningar av högsta kvalitet

Omfattningen av provtagningen är unik i landet eftersom så gott som varje vattenområde i Svealand undersöks två gånger per år, och med mycket hög kvalitet. Miljötillståndet i Svealands samtliga kustvattnen – från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder – redovisas utförligt med detaljerade kartor, texter och statusbedömningar för alla områden.

Bidrag till forskning

Det omfattande provtagningsprogrammet har också använts för att samla vattenprover till universitetets forskningsgrupp inom marin fjärranalys. Satellitbilder kan användas vid utvärdering av vattnets kvalitet. Brunfärgade humusämnen gör dock Östersjöns vatten svårt att läsa av. Förbundets utökade provtagning har nu gett forskarna underlag till bättre beräkningsmodeller så de kan få fram rättvisande koncentrationer av bland annat klorofyll och grumlighet vid olika förhållanden.

Det historiska strömmingsfisket

I en läsvärd artikel berättar forskaren Henrik Svedäng från Stockholms universitet om fiskets långa historia i Svealand. Han använder dessa historiska fakta för att också dra paralleller till den aktuella diskussionen om den kraftiga nedgången av strömmingsfångsterna i skärgården och det intensiva industrifisket i områdena precis utanför.

Inspirerat fler

Både Östergötland och Gotland har inspirerats av förbundets provtagningsprogram och gör nu liknande undersökningar. I årets rapport får vi veta mer om Östergötlands arbete med att samla underlag för att förbättra miljötillståndet längs denna vackra kuststräcka. Gästrike Vatten, som är en ny medlem i förbundet, beskriver sin verksamhet, med fokus på den känsliga Östhammarsfjärden.

Om rapporten

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet i en långsiktig och ömsesidig samverkan.

Ladda ner eller beställ rapporten