Stockholms universitet logo, länk till startsida

Föreläsning på temat barn och unga via Zoom

Psykisk hälsa och våldsutsatthet hos barn under pandemin är ett av de ämnen som diskuterades på en digital forskardag den 17 november. Webbinariet var den andra delen i en serie och bakom initiativet står Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Carolina Överlien, Emelie Shanks, David Pålsson, Katarina Thorén, Peter Andersson och Åsa Backlund föreläser.

Del två av webbinarie-serien hade tema barn- och ungdomsvård och flera olika forskare från Institutionen för socialt arbete berättade om sin forskning via zoom. Först ut att tala var Tommy Lundström, som inledde med några ord om institutionens forskning kring barn och unga. Tommy forskar om det sociala arbetets organisering och kunskapsbas, med särskild inriktning på den sociala barnavården.

Barn i samhällsvård, deras levnadsförhållanden och livsvillkor, är centrala frågor i detta sammanhang

Tommy Lundström
Foto: Eva Dalin

–  Sedan lång tid har institutionens forskning på området handlat om socialtjänstens insatser och vad de leder till: Hur är de organiserade, vad gör man i det praktiska sociala arbetet och vad betyder det för barn och unga. Det inkluderar de insatser som görs av kommunerna själva och sådana tjänster de anlitar, till exempel institutionsvård som HVB (hem för vård eller boende) eller SiS-hem (särskilda ungdomshem), berättar Tommy och fortsätter:

 – Barn i samhällsvård, deras levnadsförhållanden och livsvillkor, är centrala frågor i detta sammanhang. Med andra ord hur barnen har det under tiden i samhällsvård, vare sig det handlar om institutionsvård eller familjehemsvård, och hur det går för dem på sikt.

Vid institutionen finns också ett intresse för i vilka olika former institutionsvård och familjehemsvård bedrivs. Vad betyder det till exempel att privata företag i allt större utsträckning bedriver vård av olika slag? Ett annat område, vars forskningsintresse har ökat på senare år, är våld i nära relationer, med fokus på ungas utsatthet för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld. Det kan till exempel handla om våldsutövning inom institutionsvården, våld mellan ungdomar eller hur socialtjänsten hanterar hedersrelaterat våld.

Barn och psykisk hälsa under pandemin

Forskning kring våld i hemmet är något som Carolina Överlien talade om. Hennes forskning berör barn och unga i utsatta livssituationer och temat på hennes föredrag är ”Barn och covid 19-pandemin: psykisk hälsa och våldsutsatthet”.

– Jag berättade bland annat om den forskning som gjorts angående barn och psykisk hälsa under pandemin, med fokus på våld i nära relationer. Eftersom jag är verksam i både Norge och Sverige så blev det studier från båda länder, och lite resonerande kring skillnader. De två länderna valde ju markant olika strategier under pandemin, säger Carolina Överlien.

Ensamkommande ungdomar på särskilda ungdomshem

Åsa Backlund och Katarina Thorén talade på temat ”Ensamkommande ungdomar på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem". Utöver socialt arbete med ensamkommande barn så forskar Åsa bland annat om elevhälsa och skolsocialt arbete medan Katarinas forskningsområde främst berör socialpolitik och socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd och aktiveringsåtgärder.

– Vi presenterade några resultat från ett forskningsprojekt finansierat av Statens institutionsstyrelse (SiS). Vi har undersökt vad som kännetecknar ensamkommande ungdomar som placeras inom SiS, vad som föranleder dessa placeringar och kännetecknar insatserna från SiS, samt hur ensamkommande ungdomar själva uppfattar och förstår placeringen. Bakgrunden till studien är att antalet ensamkommande ungdomar som placerades på SiS ökade kraftigt mellan 2014–2016, säger Åsa Backlund.

Våld och emotionshantering från personalens perspektiv

Peter Andersson adresserade ämnet ”Personalens känsloarbete på ungdomsinstitutioner”. Peter forskar inom våld och emotionshantering utifrån ett personalperspektiv på de särskilda ungdomshemmen.

– Jag pratade om behandlingsassistenterna på SiS-institutioner. Hur deras arbete går att förstå som emotionellt arbete och vilka olika utmaningar de ställs inför vad gäller exempelvis våld samt peka på att vissa känslor verkar till synes vara oerhört svåra att visa för sina kollegor och ungdomar, till exempel rädsla, säger Peter Andersson.  

Konsekvenser av privatisering inom social barnavård

Forskningsdagen avslutades med att Emelie Shanks och David Pålsson talade utifrån temat ”Privatisering inom den sociala barnavården – hur ser det aktuella läget ut?”. Emelie Shanks forskar om organisatoriska aspekter av individ- och familjeomsorgen, såsom chefs- och ledarskap, marknadisering av barnavård samt användning av bemanningsföretag. David Pålsson forskar främst om social barnavård, särskilt familjehems- och institutionsvård.

– Presentationen handlade om privatisering inom social barnavård. Vi berörde bland annat den historiska bakgrunden, hur det aktuella läget ser ut inom olika verksamhetsområden (t.ex. institutionsvård, familjehemsvård, konsulter) samt diskutera vilka konsekvenser privatiseringen kan tänkas ha för praktiskt socialt arbete och för klienter, berättar David Pålsson.

Barn som står på rad
Foto: Unsplash