Stockholms universitet logo, länk till startsida

Försiktighet vid fysiska moment på campus

I linje med regeringens budskap den 10 januari uppmanar universitetet sina medarbetare och studenter till försiktighet och så smittsäkert agerande som möjligt vid verksamhet på campus.

Undervisning och examination kan, i enlighet med rektorsbeslutet från 22 december 2021, till stor del fortsätta att bedrivas på campus, men distansundervisning bör sättas in där så är motiverat för att minska trängsel i lokalerna (rektorsbeslutet kan du läsa här). Institutionerna har ofta olika förutsättningar för sin undervisning, och det är därför upp till den enskilda institutionen att besluta om vilka moment som ska genomföras på distans. Universitetet vill dock uppmana institutionerna att: 

dels prioritera praktiska moment där det pedagogiska värdet av fysisk undervisning bedöms som högt, såsom laborationer, exkursioner och liknande, 

dels, i enlighet med regeringens uttalanden, planera för fler examinationstillfällen än normalt vid examination på campus, t.ex. salstentamina. När vi uppmanar studenter att avstå examination vid minsta symptom bör vi också erbjuda möjlighet till fler omexaminationstillfällen. Central tentamensservice vidtar också ett antal åtgärder för att arrangera salstentamina så smittsäkert som möjligt. Om dessa åtgärder kan du läsa här.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

su.se/corona