Stockholms universitet logo, länk till startsida

Förvaltningsmyndigheternas nya roll inom global normgivning

Antologin "Governing with Public Agencies: The Development of a Global Administrative Space and the Creation of a New Role for Public Agencies" är volym 90 i bokserien Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Bokomslag
Governing with Public Agencies kan laddas ned gratis, bl.a. genom Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteraturs databas för Open Acess Litteratur.

Den nyligen lanserade "Governing with Public Agencies: The Development of a Global Administrative Space and the Creation of a New Role for Public Agencies" har sitt ursprung i en konferens med samma namn som ägde rum i Stockholm den 16-17 september 2019 med stöd från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Redaktörer för boken är Jane Reichel, Mauro Zamboni och Maria Grahn Farley (Leeds University, Storbritannien).

Temat för antologin är den nya roll som förvaltningsmyndigheter spelar inom det som här har kommit att kallas det "globala administrativa området" - ett område som skapas genom ökat samarbete och sammanlänkning av globala, regionala och nationella offentliga och privata aktörer och deras verksamheter. Inom detta område antas strategier, utvecklas principer och även bindande regler på områden som till exempel rör grundläggande rättigheter, migration, handel, fiske- och jordbruk.

Ger en internationell genomlysning

Frågan som ställdes vid symposiet 2019 var hur utvecklingen av det globala administrativa området har påverkat förvaltningsmyndigheternas roll i normbildnings- och lagstiftningsförfaranden på global, regional och nationell nivå. Den besvarades av rättsvetare verksamma inom en rad olika områden och med erfarenhet från olika rättssystem samt kulturer, vilket gav särskild möjlighet till att urskilja de gemensamma dragen i utvecklingen mot ett globalt administrativt område.

I boken tas frågan om förvaltningsmyndigheters roll inom det globala administrativa området upp med en utforskande ansats i syfte att operationalisera begreppet och ge det ett innehåll. Bidragen analyserar rättsutvecklingen inom det globala administrativa området utifrån tre centrala fenomen: de förvaltningsrättsliga normernas auktoritet och legitimitet samt möjligheten till ansvarsutkrävande. Ämnet behandlas från så väl globalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Governing with Public Agencies kan laddas ned i fulltext från Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteraturs hemsida:

sjfstockholm.se/openaccesslitteratur

Om juridiska fakultetens skriftserie

Juridiska fakultetens skriftserie har funnits sedan 1985 och speglar olika sidor av den rättsvetenskapliga forskning som bedrivs vid fakulteten eller inom dess vetenskapliga verksamhet. I serien publiceras såväl juridisk doktrin som läroböcker.

Skriftserien drivs inom ramen för en stiftelse benämnd Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och som även inkluderar Juridiska biblioteket.

www.juridiskabiblioteket.org/