Stockholms universitet

Hög kvalitet på lärarutbildningarna efter uppföljning

Nu håller universitetets lärarutbildningar åter hög kvalitet, visar Universitetskanslersämbetets senaste uppföljning.

Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

De åtgärder som universitetet har gjort kring tidigare ifrågasatta områden inom lärarutbildningarna har nu lett till att samtliga utbildningar håller hög kvalitet. Tidigare ifrågasattes delar inom grundlärarutbildningen och ämneslärarutbildningen i matematik. Efter UKÄ:s uppföljningar bedöms nu även dessa genomgående hålla hög kvalitet.

Sammantaget visar UKÄ:s granskning att universitetets lärarutbildningar har en genomtänkt struktur med stark koppling mellan teori och praktik. Den vetenskapliga kompetensen hos personalen är god, i likhet med den professionsrelaterade kompetensen. I den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är progressionen tydligt planerad. Universitetet bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete kring utbildningarna, liksom en bred samverkan med arbetslivet. Bedömargruppen framhåller också de mångsidiga möjligheter som studenterna har att utöva inflytande över utbildningarnas innehåll och genomförande.

Det var våren 2018 som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inledde en nationell granskning av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, ämneslärarutbildningar samt yrkeslärarutbildningar.


Läs mer:

UKÄ: Uppföljning utvärdering av ämneslärarexamen

Hög kvalitet på universitetets grundlärarutbildning efter uppföljning

Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet