Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information om kurser som ges under första halvan av vt 2021

Den 24 november 2020 sänktes gränsen för antal personer vid offentliga sammankomster till 8. Regeringen har också gjort klart att denna gräns bör ses som en riktlinje för andra tillställningar. Fysikums bedömning är därför att så mycket undervisning som möjligt ska flyttas online.

Majoriteten av undervisningen vid Fysikum utförs redan online och vi kommer nu att minimera all undervisning på campus. Vissa delar av våra kurser och tentor (som labövningar) kräver dock fortfarande närvaro på campus. I dessa fall får högst åtta personer samlas samtidigt. Detta kommer att få följande konsekvenser:

  • All undervisning flyttas online där det är möjligt.
  • Praktiska element som inte kan ges på distans kommer fortfarande att utföras på campus.
  • Skriftliga tentor på campus kommer för de flesta kurser att ersättas med alternativ som kan göras på distans.
Student som studerar vid dator. Ekvationer på tavla i bakgrunden.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Information om eventuella förändringar avseende undervisning eller tentor under en kurs kommer att tillhandahållas av läraren.

Vid Fysikum anser vi att campusförlagd undervisning normalt är bäst ur pedagogisk synpunkt. I synnerhet praktiska moment och tentamen är svåra att hitta alternativ för, medan föreläsningar i större utsträckning kan överföras till distansundervisning med bibehållen kvalitet. Samtidigt känner vi stort ansvar både för medarbetare och studenter, och vi vill minimera risken för smittspridning.

Allmän policy för kurser under vårterminen 2021

Föreläsningar och räkneövningar bedrivs i huvudsak på distans. Undervisningen ska inkludera delar som ger studenterna möjlighet att interagera med föreläsaren och varandra i realtid, dvs den får inte bestå av rena självstudier. För studenter som påbörjar sina studier kan det finnas behov av större närvaro på campus. Där finns möjlighet att hålla undervisning i mindre grupper på campus. Även kurser med få studenter kan få dispens för undervisning på campus om det är pedagogiskt motiverat och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.

Praktiska moment (t.ex. laborationer) ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Laborationer på campus ordnas i mindre grupper så att fysisk distansering kan iakttas.

Tentamen genomförs i huvudsak på distans men kan komma att genomföras på campus om en distanslösning inte bedöms vara ett fullgott alternativ.

Samtliga lokaler kommer att anpassas så att fysisk distansering är möjlig. I de fall då kursansvarig bedömer att ett fullgott alternativ kan genomföras helt på distans är detta att föredra. Detta gäller framförallt kurser på avancerad nivå.

Studenter som inte kan eller vill delta i undervisning på campus erbjuds möjlighet att genomföra praktiska moment under uppsamlingsperioder senare på terminen (t.ex. i anslutning till omtentamen).

Information om upplägg av undervisning på respektive kurs publiceras senast 15 december under rubriken "Undervisning VT 2021".