Stockholms universitet

Kriminologipris till forskning om legitimitet och rättssäkerhet

2024 års Stockholmspris i kriminologi tilldelas de amerikanska professorerna Gary LaFree och Tom R. Tyler för deras forskning om den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten i statens relation till medborgarna.

Kriminologipristagarna 2024
2024 års kriminologipristagare Gary LaFree och Tom R.Tyler. Foto: John Consoli/University of Maryland och Yale Law School.

Stockholmspris i kriminologi (The Stockholm Prize in Criminology) är världens största och mest prestigefyllda pris inom kriminologi. Priset delas ut för framgångsrika insatser inom den kriminologiska forskningen eller för tillämpningen av kriminologiska forskningsresultat i brottsbekämpning och främjande av mänskliga rättigheter. Prissumman är årligen minst en miljon kronor.

 

Forskning om styrning och legitimitet hos juridiska institutioner

Den 6 novermber tillkännagavs vilka som tilldelas priset för 2024. Det går till två ledande forskare kring styrning och legitimitet hos juridiska institutioner.

Gary LaFree, författare till bland annat”Losing Legitimacy: Street Crime and The Decline of Social Institutions In America” och grundare av National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. Enligt juryn har han ”på ett innovativt sätt studerat sambandet mellan brottsnivån i samhället och legitimiteten hos samhällsinstitutioner. LaFree har även på ett väsentligt sätt bidragit till våra kunskaper rörande terrorism”.

Tom R. Tyler, författare till bland annat ”Why People Obey the Law” och ”Trust in the Law: Encouraging Cooperating With Police and the Courts”. Enligt juryn har han ”genom sin forskning, bl.a. fältexperiment, kraftigt utvidgat våra kunskaper om sambandet mellan människors benägenhet att bryta mot lagen och deras upplevelse av samhällsorganens, inte minst rättsväsendets, legitimitet”.

 

Polisens roll i ett demokratiskt samhälle

Idén om att de styrande måste ha de styrdas samtycke - om det demokratiska samhället ska kunna fungera - är gammal, men vetenskapen om hur politiska beslutsfattare kan vinna, eller förlora, allmänhetens vilja till efterlevnad av lagar och regler är relativt ny. Denna vetenskap är starkt kopplad till modern kriminologisk forskning, både när det gäller teoriutveckling och empiriska studier.

Området är högaktuellt både i Sverige och internationellt. Särskilt aktuella är dessa frågor när det gäller samhällets åtgärder mot brott och andra störningar av samhällsordningen. Inte minst handlar det om polisens roll i ett demokratiskt samhälle. Pristagarnas forskning pekar på att om polisen tillämpar principer om korrekt, respektfullt och fördomsfritt bemötande av medborgarna, även sådana medborgare som bryter mot lagen, kan det leda till minskning av brottsbenägenheten på individnivå och även till minskad brottslighet på samhällsnivå.

 

Arbetat med dynamiska perspektiv

Till skillnad från de mer statiska och traditionella teorierna om varför vissa människor begår brott, har 2024 års pristagare, enligt juryn, arbetat med dynamiska perspektiv.

Gary LaFrees forskning har visat att det ökade våldet i det amerikanska samhället under stora delar av 1900-talet var relaterat till snabba sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Dessa förändringar minskade drastiskt allmänhetens förtroende för centrala samhällsinstitutioner, inte minst polisen. Förändringarna var mest påtagliga i socialt och ekonomiskt utsatta områden, med stor minoritetsbefolkning. När våldet i det amerikanska samhället sjönk i slutet av 1900-talet kom det enligt LaFree som ett svar på de nationella och lokala reformer som utformats för att ta itu med rasdiskriminering, orättvisor, samt sådana insatser som syftade till ökad utbildning och möjligheter till arbete för de mest utsatta grupperna av befolkningen. Detta ledde till att förtroendet för samhällsinstitutionernas legalitet ökade och stabiliserades. Även utveckling av terrorproblematiken har ett samband med hur olika befolkningsgrupper upplever det etablerade samhällets legitimitet.

Tom Tylers forskning fokuserar på karaktären av interaktioner mellan enskilda individer och samhällsinstitutioner, inte minst polisen. Hans forskningsresultat uppmanar förespråkare av hot om bestraffning och hårda tag att i större utsträckning fokusera på samhällsinstitutionernas legitimitet. Tyler har bedrivit omfattande empirisk forskning bland annat i Chicago, New York och andra stora amerikanska städer. Inte minst har han genomfört en mängd framgångsrika experiment med att träna poliser i bemötande av allmänheten.

Enligt hans teori, om processuell rättvisa, bör samhället, inte minst polisens, bemötande av medborgarna bygga på fyra principer:
1) Respekt. Alla individer måste behandlas med värdighet och respekt.
2) En röst. Att lyssna på medborgare som vill uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocesser samt även ge egen version av relevanta fakta.
3) Neutralitet. Opartiska beslut styrda av konsekventa och transparenta resonemang.  
4) Trovärdighet. Beslutsfattarna visar att deras beslut styrs av strävan att tillmötesgå behov hos de vilka besluten berör.

The Stockholm Prize in Criminology

The Stockholm Prize in Criminology är ett internationellt pris som instiftats av den svenska regeringen och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delas ut för framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna. Prisets syfte är att främja ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå, en mer effektiv och human politik gällande behandlingen av brottslingar, ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder både inom rättsväsendet och det civila samhället, praxis för hjälp till brottsoffer samt till förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lee’s och Hitachi Mirai’s stiftelser som ursprungliga bidragsgivare. Prisceremonin hålls årligen i juni och sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Prisutdelare är vanligtvis H.M. Drottning Silvia, emellanåt justitieministern.
Prissumman är årligen minst en miljon kronor.

För ytterligare information om priset, årets och tidigare års pristagare:
www.su.se/kriminologipriset och www.criminologysymposium.com.