Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medel till projekt om traffickingoffers hjälpsökande beteende

Polina Smiragina-Ingelström är en av tre forskare vid Kriminologiska institutionen som har tilldelats medel för forskningsprojekt från NSfK (Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi). Projektet undersöker hur traffickingoffer söker hjälp och hur hjälpen som erbjuds kan förbättras. Vi har ställt några frågor till Polina om det nya projektet.

Vad är syftet med projektet?
 
Syftet med studien är att undersöka hur antaganden om offer och genus påverkar hur offer för människohandel söker hjälp. Projektet är en fallstudie som undersöker hjälpsökande beteende hos manliga och kvinnliga offer för människohandel i Finland och Sverige. 
 
Målet är att kunna se vad som hjälper eller hindrar hjälpsökandebeteende hos offer för människohandel, och att hitta vad som saknas i den hjälp som erbjuds i de två länderna.
 
Hur fick du idén till projektet?
 
Det är svårt att identifiera offer för människohandel, och det försvårar tillgången till post-traffickingassistans (hjälp efter att ha utsatts för människohandel). När offer väl har identifierats kan tillgången till hjälp vara en svår process, fylld med personliga, samhälleliga och rättsliga hinder. 
 
Mitt doktorandprojekt fokuserade på problemet med att manliga offer för människohandel är så osynliga. Inom det projektet utvecklade jag en modell för post-traffickingassistans som visade att det var många faktorer som påverkade hur män sökte hjälp. Alla dessa faktorer var genusbestämda. 
 
Eftersom min avhandling fokuserade på manliga offer ville jag utveckla analysen för att få med både manliga och kvinnliga offer, och för att se hur sociala konstruktioner av brottsoffer och kön påverkar hur traffickingoffer söker hjälp. 
 
Vad planerar du att göra inom projektets ramar?
 
Jag vill ta reda på hur idén om offer för människohandel är socialt konstruerad och vilka konsekvenser dessa konstruktioner ger när det gäller vård, hjälp och hjälpsökande beteende. Därför kommer jag intervjua både offer för människohandel och anti-trafficking aktörer samt göra deltagande observationer på olika platser. Särskilt i de organisationer i Sverige och Finland där personer kan söka hjälp efter att ha utsatts för människohandel, så som internationella, statliga och icke-statliga organisationer mot människohandel. Jag hoppas att projektet ska bidra till både vetenskapen och policy samt överbrygga gapet mellan forskning och beslutsfattande.
 
 
Polina Smiragina-Ingelströms projekt "Hjälpsökande beteende hos offer för människohandel: en fallstudie av Finland och Sverige" pågår under perioden april 2021 - mars 2022.