Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nationell studie om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet

En nationell undersökning ska studera förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. I slutet av april skickas en enkät till slumpmässigt utvalda studenter, doktorander och anställda.

Detta är den första studien i sitt slag i Sverige, och är en del av forsknings- och samverkansprogrammet med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön vid våra lärosäten. Syftet med studien är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin, bland studenter, doktorander och anställda.

Körsbärsblom på campus Frescati.
Foto: Anna-Karin Landin
 

Preventiva och stödjande åtgärder

Förhoppningen är att resultaten kan användas för framtagande av preventiva och stödjande åtgärder för att skapa lärosäten fria från sexuella trakasserier. Resultaten förväntas också kunna utgöra en grund för framtida forsknings- och utvecklingssatsningar samt jämförelser i framtida uppföljningsstudier.

 

125 000 slumpmässigt utvalda

Enkäten skickas ut vecka 17 av Statistikmyndigheten SCB till 125 000 slumpmässigt utvalda studenter, doktorander och anställda vid 38 lärosäten. Det är även SCB som samlar in svaren och sammanställer resultaten. I enkäten efterfrågas erfarenhet av att själv utsättas, att få kännedom om andra som utsatts samt av att utsätta andra för sexuella trakasserier. Dessutom ställs frågor om genusbaserad utsatthet och hur det relaterar till hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och svaren omfattas av sekretess. 

 

Rapport publiceras under våren 2022

Under våren 2022 kommer forsknings- och samverkansprogrammet att publicera en sektorsövergripande rapport. Stockholms universitet ska, inom ramen för planen för jämställdhetsintegrering 2020–2021, analysera resultaten för universitetet och därefter identifiera aktiviteter för att åtgärda eventuella missförhållanden.

Läs mer om Forsknings- och samverkansprogrammet

Läs mer om Forskningsstudie om sexuella trakasserier i akademin 

Läs mer om Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2021 

 

Jämlikhetssamordnare vid Studentavdelningen

Vid Studentavdelningen finns en jämlikhetssamordnare som du som student kan vända dig till om du upplever dig utsatt för diskriminering eller trakasserier. Jämlikhetssamordnarens uppgift är bland annat att göra utredningar och att sprida kunskap om jämlikhet och lika villkor. Du kan även vända dig till någon annan företrädare för universitetet, som en lärare, handledare, prefekt eller studierektor.

Här kan du läsa mer om jämlikhetssamordnaren:

Jämlikhet och lika villkor 

Här hittar du handläggningsordningen:

Handläggningsordning för diskrimineringsärenden avseende studenter

 

Hantering av sexuella trakasserier mot anställda

Här finns anvisningar för hantering av trakasserier mot anställda

 

Kontakt för studien

Forsknings- och samverkansprogrammet: genusprogrammet@ki.se

Kontaktperson vid Stockholms universitet: Lovisa af Petersens (lovisa.petersens@su.se), Ledningssekretariatet