Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny studie: Kunskapsluckorna om kemikalier i avloppsvatten måste täppas till

Östersjöns kustzoner är under stor press från människan, både på grund av marina aktiviteter och föroreningar från land. En ny studie belyser behovet av bredare undersökningar av kemikalier i urbant avloppsvatten, som släpps ut i Östersjön.

Ett brett spektrum av kemikalier som inte borde vara där, hittas på grund av mänskliga aktiviteter i sjöar, hav och vattendrag. Många kemikalier når vattenmiljöerna via avloppsreningsverk. Den nya studien "Micropollutants in urban wastewater" sammanställer och analyserar koncentrationer och utsläpp av kemikalier via reningsverk till Östersjön. Data som forskarna sammanställt i studien kan användas för riskanalys både på nationell- och internationell nivå i Östersjöländerna.

Men studien visar också på bristande information om utsläppen, för de flesta kemikalierna finns mycket begränsat med data tillgänglig och bevakningen ser mycket olika ut länderna emellan. En bredare undersökning av kemikalier i urbant avloppsvatten behövs för att kunna bedöma miljörisker för Östersjön. Fler länder behöver mäta ett större antal kemikalier, för att man ska kunna få en bättre bild av risker associerade med mikroföroreningar i avloppsvattnet.

1090 kemikalier analyserades vid 650 reningsverk

Emma Undeman, docent i miljövetenskap vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Foto: Henrik Hamrén.

Data som studien sammanställt bygger på en analys av 1090 kemikalier från 650 olika reningsverk. Studien är en del av forskningsprojektet CHEMPACT, och artikeln har författats av de medverkande forskarna i projektet: Emma Undeman och Kristina Rasmusson från Östersjöcentrum, tillsammans med sina kollegor från forskningsinstitutioner i Finland, Polen, Lettland och Danmark.

Om du är intresserad av CHEMPACT databasen kan du kontakta Emma Undeman på emma.undeman@su.se.

Hela studien finns tillgänglig i open access:
Marine Pollution Bulletin (2022): Micropollutants in urban wastewater: Large-scale emission estimates and analysis of measured concentrations in the Baltic Sea catchment

Här kan du läsa Östersjöcentrums policy brief "Kemikalieflödet i avloppsvatten bör hanteras bättre", författad av CHEMPACT-forskarna

Forskningsprojektet CHEMPACT sammanställer och syntetiserar data om mikroföroreningar i avloppsvatten

Avloppsvatten strömmar ut
Foto: Vastram/Mosthphotos.

Kemikalier överförs till vattenmiljön från tätorter, via reningsverk i Östersjöns avrinningsområde. I forskningsprojektet granskas effekter av mikroföroreningar i avloppsvatten som når Östersjön. Projektet sammanställer, analyserar och visualiserar data om föroreningar i avloppsvatten, för att bidra till att minimera risker för miljön såväl som människors hälsa.

Läs mer om CHEMPACT

Text: Jenny Rosen