Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya forskarskolor om vuxnas lärande och karriärvägledning

Vetenskapsrådet har beviljat finansiering till två nya forskarskolor där Institutionen för pedagogik och didaktik är medsökande. Forskarskolorna kommer båda att ta emot nio doktorander och de får vardera 40 miljoner kronor.

– Det är en väldigt rolig nyhet att Vetenskapsrådet beviljat medel för två forskarskolor som institutionen kommer att medverka i. Att få forskningsresurser till dessa eftersatta områden; vuxnas lärande och karriärvägledning, karriärlärande och övergångar, är verkligen efterlängtat. Totalt kan vi anta fyra doktorander, två till varje forskarskola, säger Carina Carlhed Ydhag, prefekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

 

Forskarskola i vuxnas lärande

Forskarskolan i vuxnas lärande bedrivs i samarbete med Linköpings universitet och Högskolan i Jönköping. Forskarskolan syftar till att bidra med kompetenshöjning kring frågor om lärares didaktiska arbete i komvux och folkhögskola. 

Utvärderingar av bland annat UKÄ har påvisat stora brister i landets lärarutbildningar vad gäller kunskaper om och innehåll som bidrar till att förbereda studenter för arbete inom komvux.

– I och med forskarskolan får vi, landets tre främsta vuxenpedagogiska forskningsmiljöer, möjlighet att tillsammans skola doktorander som på sikt kan bidra till att stärka lärarutbildningarna arbete inom detta område. Jag ser fram emot samarbetet med kollegor både vid Stockholms universitet och Högskolan i Jönköping, säger Andreas Fejes, huvudsökande och professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

Andreas Fejes berättar att doktoranderna framförallt förväntas bedriva forskning som riktar in sig på komvux, en utbildningsform som är omfattande och till antal har fler elever än gymnasieskolan, och där det saknas mycket forskning.

– Inte minst hoppas vi på flera avhandlingsprojekt som riktar in sig på lärares didaktiska arbetet inom ramen för komvux. 

Forskarskolan kommer vid två tillfällen erbjuda landets lärarutbildare att delta i kompetenshöjande konferenser där kunskap om lärares arbete i vuxenutbildning med grund i den forskning som doktorander och handledare inom forskarskolan bedriver, presenteras. 

Deltagande forskare från Stockholms universitet: Ali Osman (docent)

 

Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) - Forskarskola inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete

Forskarskolan (FinnFram) bedrivs i samarbete med Umeå universitet, Malmö universitet, och Göteborgs universitet. Forskarskolan ska förstärka landets lärar-, studie- och yrkesvägledarutbildningar med vetenskaplig kompetens som ska tydliggöra karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete.

Karriärvägarna har blivit mer komplexa och riskfyllda. Detta drabbar i synnerhet individer som saknar gymnasieutbildning, vars föräldrar är lågutbildade, som har en utomnordisk bakgrund och individer med funktionsvariation. Det tar längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden idag än för 30 år sedan.

– Att undervisningen har ett innehåll som inkluderar karriärvägledning har därmed förmodligen aldrig varit så viktigt som idag, särskilt för dem i utsatta positioner. Forskarskolan kommer att ge lärarutbildare en stabil vetenskaplig grund att förbereda lärare och studie- och yrkesvägledare för detta uppdrag, säger Per-Åke Rosvall, forskarskolans ledare, docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet.

Forskarskolan kommer även att bidra till det internationella forskningsfältet inom området. 

– Forskningsfältet är allmänt litet och en organisering som involverar internationella samarbeten breddar möjligheterna till kunskapsutbyte och därmed möjligheterna att knuffa forskningsfronten framåt.

Deltagande forskare från Stockholms universitet: Stefan Lund, professor, Camilla Thunborg, professor och Fredrik Hertzberg, docent

Läs mer på:  
Vetenskapsrådet - Forskarskolor för lärarutbildare

 

Kontakt

Ali Osman

Stefan Lund

Camilla Thunborg

Fredrik Hertzberg