Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nystartad studie om digital brottsprevention

Prioriteringar och kunskapsproduktion i digital brottsprevention ska undersökas i en ny studie av Katarina Winter vid Kriminologiska institutionen.

Inom polis, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst har det skett en ökad tilltro till investeringar i digitalisering och framtida tekniska lösningar. Samtidigt har begreppet “trygghet” både utvidgats och skiftat fokus. Från att tidigare främst ha handlat om traditionella välfärdsfrågor till att numera gälla brott och utsatthet. 
(O)trygghet är ett återkommande tema som ska avhjälpas med digitala trygghetsvandringar och -appar, men även med digitala trygghets- respektive brottsprediktionskartor som kan köpas och användas av myndigheter, kommuner och andra instanser som ett steg i arbetet med att skapa trygga samhällen. Det aktuella projektet fokuserar på just dessa kartor som brottsförebyggande teknologier som befinner sig i skärningspunkter mellan marknad, expertis och politik. 
Förutom målet att öka medborgartrygghet sägs kartorna också lösa andra problem: att minska antalet brott samt kostnader förknippade med dessa, att stärka medborgardialog- och deltagande, samt att förbättra förutsättningarna för ökad kunskap och samverkan mellan myndigheter och andra relevanta aktörer. 

Samtidigt innehåller dessa initiativ en hel del spänningar, exempelvis mellan olika prioriteringar (ekonomiska, politiska), mellan vilken typ av brott och trygghet som kan eller inte kan hanteras, samt spänningar som kommer med samarbeten mellan experter, privata aktörer, digitala verktyg, och medborgare. Sist men inte minst hamnar just medborgare i en position där de – beroende på vilka de är – tillskrivs, uppmanas till eller krävs på direkt och indirekt deltagande i innehåll, utveckling och praktik av dessa. 

I projektet ska kartorna i sig observeras och privata, vetenskapliga samt offentliga aktörer som producerar, säljer eller köper kartorna ska intervjuas och observeras. Projektet Mer (o)trygghet åt folket? Prioriteringar och kunskapsproduktion i digital brottsprevention pågår 2022-2023.