Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt magisterprogram i Barnets rättigheter

Hösten 2022 lanserar vi det nya magisterprogrammet "Barnets rättigheter" som bygger på kurser från både den juridiska, pedagogiska/didaktiska samt barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Graffitti på vägg
Foto: Johan Bjurer / Mostphotos

Vid den Juridiska fakulteten har nu ett nytt huvudområde inrättats: Barnets rättigheter. Med denna tvärvetenskapliga utbildning, som ges för allra första gången hösten 2022, ges de studerande möjlighet att ta en Magisterexamen i Barnets rättigheter (60 hp) efter två års studier på halvfart. Undervisningsspråket är svenska.

Till programsidan

De tre personerna som planerat det nya magisterprogrammet i Barnets rättigheter arbetar inom tre olika institutioner vid Stockholms universitet. Vi har ställt varsin fråga till var och en av dem för att ta reda på mer om bakgrunden till programmet, dess innehåll och vem det riktar sig till.

Anna Kaldal, professor vid Juridiska institutionen.

Varför har ni velat starta ett magisterprogram inom området Barnets rättigheter?

– Jag och Rebecca (Institutionen för pedagogik och didaktik) har arbetat tillsammans i rektorsprogrammet och i juristprogrammet, och Rebecca och Margareta (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) har samverkat i en barnrättskurs på avancerad nivå. Så vi delar erfarenheten av hur givande det är för både lärare och studenter att ha tvärvetenskapliga föreläsningar och seminarier.

Porträttbild
Anna Kaldal. Foto: Mats Cato

Att kunskaper om barnrättsfrågor blivit allt viktigare i samhället generellt är tydligt sedan Barnkonventionen blev del av svensk lagstiftning 2020 och vi ser ett ökat behov av ett tvärvetenskapligt program som verkligen granskar och problematiserar området Barnets rättigheter. Vi har valt att rikta utbildningen till personer som har en kandidat- eller professionsexamen i botten för att nå ut till hela den bredd av verksamma som möter barn eller på något sätt arbetar med barnrelaterade frågor. 

 

Rebecca Adami, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

På vilket sätt är utbildningen uppbyggd?

– För att möjliggöra fortsatt yrkesverksamhet, andra studier eller annan verksamhet parallellt, kommer det här programmet att ges på halvfart med ett fåtal campusträffar per kurs. Mellan campusträffarna ges tid för egen inläsning av litteratur, gruppdiskussioner via digitala plattformar, och viss handledning.

porträttbild
Rebecca Adami. Foto: UN Photo/Manuel Elías

Själva huvudansvaret för programmet ligger på Juridiska institutionen, men kurserna som bygger upp det har bas i såväl juridik, pedagogik som barn- och ungdomsvetenskap. Därtill inbegrips barnrättsfrågor som rör specialpedagogik, barnkultur, socialt arbete, filosofi och psykologi. Studenterna kommer att läsa både kurser som är framtagna speciellt för detta program och vissa kurser tillsammans med andra studenter, inom annat program på avancerad nivå och inom fristående kurser.

Sammantaget kommer denna tvärvetenskapliga bas i programmet att möjliggöra för studenterna att både med bredd och djup skapa förståelse för hur olika akademiska ämnen studerar frågor som rör barn och barns rättigheter.  

 

Margareta Aspán, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Vilka tänker ni kommer att ha intresse av utbildningen? 

– Barnrättskompetens gäller ju inom så många olika sektorer. Alla med anställningar inom olika myndigheter och samhällsinstitutioner (utbildnings-, omsorgs- och hälsovårdssektorer samt rättsvårdande myndigheter) liksom personer med uppdrag inom idrotts- och kulturverksamheter kommer att kunna utmana och utveckla sin kunskap om barns positioner, svårigheter och möjligheter i vårt samhälle genom denna utbildning. 

Porträttbild
Margareta Aspán. Foto: Björn Dalin

En magisterutbildning bygger på aktuell forskning och innehåller kritisk källgranskning, akademiskt skrivande och undersökande av nya frågor. Etik och juridik i olika samtal med barn väcker komplexa frågor om makt, rättigheter och kunskapsskapande. Det passar den som känner intresse för att ta sin utbildning till en avancerad nivå och ge sig själv ett lyft inom ett ämne som man verkligen brinner för. 


Frågor?

Frågor om programmet ställs till Rebecca Adami: 08-16 36 57, rebecca.adami@edu.su.se