Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ostörda kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar

Omedelbara åtgärder behövs för att bevara och restaurera Östersjöns kustmiljöer, skriver forskare från Östersjöcentrum och det strategiska partnerskap Baltic Bridge, mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet, i en ny policy brief.

Foto: Kennerth Kullman /Mostphotos.

I policy brief:en "Ostörda kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar" rekommenderar forskare att ostörda kustekosystem gynnas genom att:

minska mängden föroreningar av skadliga kemikalier och näringsämnen, särskilt i grunda områden och vikar,
förhindra bottenstörande aktiviteter, såsom bottentrålfiske och muddring i kustområden,
stoppa den pågående exploateringen av kusten genom att begränsa mängden nya byggnader och bryggor.

Forskarna konstaterar även att man måste restaurera störda men viktiga kolinlagrande kustekosystem, såsom ålgräsängar och blåstångsbälten.

Ostörda kustmiljöer med hög mångfald spelar en viktig roll i att motverka klimatförändringar genom att ta upp kol från atmosfären. Foto: Mats Westerbom/Forststyrelsen.

Kustzonerna tillhör de områden på jorden som är mest effektiva när det gäller att ta upp och lagra in kol från atmosfären. Dessa livsmiljöer är därför viktiga verktyg för att motverka klimatförändringarna. Om miljöerna störs avger de i stället betydande mängder växthusgaser, vilket ytterligare förstärker den globala uppvärmningen. Omedelbara åtgärder behövs för att bevara och restaurera Östersjöns kustmiljöer och utnyttja dessa ekosystem för att motverka klimatförändringarna. Därför rekommenderar forskarna att man inkluderar förvaltningen av kustekosystem i klimatpolitiken och stödjer forskningen om livsmiljöer i Östersjön som tar upp blått kol.

Blått kol bör beaktas i klimatarbetet

Ett stört ekosystem, som lider av övergödning och förlust av biologisk mångfald, har sämre möjlighet att binda koldioxid och kan i stället avge koldioxid och metan till atmosfären. Foto: Mats Westerbom.

Det är allmänt känt att bevarandet och återställandet av kustekosystem är av stor betydelse för att motverka klimatförändringar. Enligt en färsk rapport från World Resources Institute kan ostörda kustekosystem minska de årliga nettoutsläppen av växthusgaser med 1,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Detta kan jämföras med de totalt 56 miljarder ton koldioxidekvivalenter som de årliga utsläppen av växthusgaser bör minskas med till år 2050 för att målen i Parisavtalet ska nås.

I de nordiska länderna saknar vi fortfarande kunskap om kollagring och om inlagringhastigheten i de kustnära ekosystemen. Vår kunskap om vad som händer med kolet efter en störning eller vart det försvinner är fortfarande begränsad. Eftersom existerande kunskapsluckor begränsar inkluderingen av blått kol i politikutvecklingen, så som koldioxidhandel och nationella inventeringar, är det viktigt att snarast börja fylla luckorna, särskilt då många av dessa livsmiljöer snabbt går förlorade.

Viktiga livsmiljöer i Östersjön måste skyddas och återställas

Om vi ska ha en chans att nå målen i Parisavtalet har vi inte råd att förlora mer av de kolinlagrande kustekosystemen eller låta viktiga livsmiljöer störas och bli utsläppskällor. I stället måste vi anstränga oss för att skydda och återställa dessa viktiga livsmiljöer så att Östersjöns kuster åter kan bli de kolsänkor som de har potential att vara.

Läs hela policy brief:en "Ostörda kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar"

Läs mer om våra Policy Briefs

Se vår film med forskarna Florian Roth och Camilla Gustafsson, om varför ostörda kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar: