Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rapport visar att program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Det finns visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i en ny rapport. Stefan Wiklund, prefekt och professor vid Institutionen för socialt arbete, har suttit med som sakkunnig i projektet.

I SBU:s nya rapport "Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter" utvärderas olika program med avsikt att förebygga psykisk ohälsa hos barn upp till 18 års ålder. Syftet med projektet var att uppdatera en tidigare SBU-rapport från år 2010 om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn.  

I den nya rapporten har psykisk ohälsa avgränsats till dels utagerande beteenden som till exempel aggressivitet och störande uppförande, dels inåtvända problem som depressivitet och ångest. De program som har utvärderats skulle syfta till att på kort sikt (minst sex månader) minska problemen på gruppnivå och på lång sikt att förebygga svåra problem och konsekvenser av psykisk ohälsa.

Programmen förmedlas brett – exempelvis till hela skolor, till barn som på gruppnivå har en förhöjd risk för psykisk ohälsa eller till individer som vid screening visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. För att programmen skulle ses som förebyggande krävdes att effekterna följdes upp efter minst sex månader, i enlighet med internationella riktlinjer.

Program som uppvisat resultat

Utvärderingen visar att fyra föräldraskapsprogram – De otroliga åren, Parent Child Interaction Therapy, Triple P och Family Check Up kan förebygga utagerande beteenden i åtminstone sex månader.  Även programmet PATHS som riktar sig till barn i förskolan eller lågstadiet kan förebygga utagerande beteenden. Programmen Coping with Stress och Penn Resilience Program som förmedlas via skolan kan förebygga depression hos barn som har depressiva symtom. FRIENDS, som ges till alla barn på en skola, kan förebygga ångest.

Rapporten i sin helhet hittar du här
 

Tonåring på trappa med ansiktet gömt i knätFoto: Unsplash