Stockholms universitet logo, länk till startsida

SBS Uppförandekod

Ett akademiskt förhållningssätt och agerande är en vital del av god vetenskaplig sed och en grundbult i all högre utbildning. Stockholm Business School (SBS) har utvecklat en uppförandekod för hur studenter förväntas förhålla sig till sina studier och uppträda mot studiekollegor, lärare, administrativ personal och som representanter för Stockholms universitet.

Som student vid SBS förväntas du:

  • Värdesätta akademisk integritet, tillämpa god forskningssed, självständighet, vetenskaplig hållning och noggrannhet vid genomförandet av individuella arbeten, grupprojekt och examensarbeten.
  • Bidra till ett väl fungerande och respektfullt samarbete med studiekamrater i gemensamma arbetsuppgifter.
  • Avstå från att fuska vid examinationer, exempelvis att plagiera, samarbeta när det inte är tillåtet eller använda hjälpmedel utan särskilt tillstånd.
  • Bidra till utbildningens kvalitet genom att besvara kurs- och programvärderingar.
  • Verka för en trygg, tolerant, fördomsfri och inkluderande studie- och arbetsmiljö, fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier.
  • Bejaka människors lika värde, rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
  • Nogsamt studera kursplaner och utbildningsplaner, regler för utbildning och examination och övrig information om din utbildning.
  • Ta ansvar för att komma i tid till schemalagd undervisning.
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok och Athena för att inte gå miste om viktig information.
  • Avstå från att spela in, filma och fotografera utbildningssituationer. Respektera att av SBS inspelat material inte får publiceras på webbplatser eller i sociala medier.