Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stanley Greenstein - Ny docent

Juridiska institutionen gratulerar Stanley Greenstein som den 26:e april 2022 utnämndes till docent i rättsinformatik. Vi ställde några frågor för att få veta mer om hans forskning.

Hallå där...

Stanley, du doktorerade i juni 2017 vid Stockholms universitet. Vad handlade din avhandling om?

I min avhandling Our Humanity Exposed: Predictive Modelling in a Legal Context granskade jag tekniken för prediktiv modellering ur ett juridiskt perspektiv.

Prediktiv modellering är en teknik som bygger på tillämpad statistik, matematik, maskininlärning och artificiell intelligens och som använder algoritmer för att analysera stora datamängder och identifiera tidigare dolda mönster. Denna kunskap införlivas i beslutssystem som är artificiellt intelligenta och som i allt större utsträckning används för att fatta beslut om människor, t.ex. beslut om krediter, försäkringar, jobbansökningar och till och med hälsodiagnoser. Det nya kännetecknet för dessa artificiellt intelligenta system är deras förmåga att manipulera människor, vilket ger anledning till oro.

I min avhandling har jag undersökt i vilken utsträckning traditionella rättsliga system tar itu med hoten mot den personliga autonomin från användningen av prediktiva modeller. I synnerhet analyserades artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (ECHR) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Vad har du forskat kring de senaste åren?

På senare tid har min forskning varit av tvärvetenskaplig karaktär och har rört sig i skärningspunkten mellan juridik och artificiell intelligens. För närvarande deltar jag i ett projekt som heter EXTREMUM. Syftet med projektet är att utveckla en ny plattform för inlärning från komplexa medicinska datakällor i syfte att förutsäga framtida hälsoproblem och därigenom förebygga dessa. Vårt team kommer att presentera en ny ram för datahantering och en analys av integreringen av data, utveckla metoder för maskininlärning samt ta upp etiska frågor i samband med prediktiva modeller. I min roll ingår att ta upp de rättsliga perspektiv som uppstår i samband med ovanstående projektmål och undersöka hur rättsliga värderingar kan byggas in i tekniken redan i konstruktionsfasen.

Vad är det som gör att du har fått upp ögonen för just detta ämne?

Jag har alltid varit intresserad av förhållandet mellan juridik och teknik. Betydelsen av detta förhållande har ökat i takt med att samhället har blivit mer digitaliserat och tekniskt komplext. En av lagens funktioner är att skydda samhället från risker och sårbarheter, men en utmaning är att lagen utvecklas i en långsammare takt än tekniken. Med tanke på detta kommer en framtida utmaning för rättsområdet att vara att utveckla regleringsmekanismer som skyddar samhället från de risker som är förknippade med den invasiva teknik som är knuten till artificiell intelligens, samtidigt som den tekniska innovationen främjas.

Vad gör du vid juridiska institutionen då du inte forskar?

Vid juridiska institutionen är jag kursföreståndare för den valbara specialkursen Cyber Law och undervisar även på andra kurser. Jag tycker det är särskilt givande att överföra den kunskap som jag fått från mina forskningsprojekt till Cyber Law och till min undervisning i allmänhet.

Jag sitter också med som ledamot i Institutionsstyrelsen.

Läs mer om Stanley Greenstein
 

Vad innebär titeln docent?

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen. I Sverige motsvaras titeln av ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen samt att forskaren genom olika publikationer och dylikt har visat att den avsevärt har breddat och fördjupat sin forskning i jämförelse med doktorsavhandlingen. 

Docent är inte ett yrke utan vid statliga lärosäten blir man antagen som som "oavlönad docent". Anställningsformen är vanligen universitetslektor.