Stockholms universitet

Stockholms universitet beviljas fyra ERC Advanced Grants

Fyra forskare vid Stockholms universitet beviljas prestigefyllda Advanced Grants från EU:s forskningsorganisation ERC. De fyra forskarna återfinns inom teaterstudier, neurokemi och fysik.

ERC Advanced Grants är de mest prestigefyllda bidragen till enskilda forskare som beviljas av Europeiska forskningsrådet, ERC. Bidragen riktas till framstående forskare och ska garantera långsiktig finansiering för banbrytande högriskprojekt.

 

Fyra av sju svenska anslag till Stockholms universitet

Den 22 april tillkännagav ERC de forskare som tilldelas Advanced Grants under 2021. Totalt rör det sig om 209 bidrag som går till 14 europeiska länder. Sju bidrag går till forskare i Sverige. Fyra av dessa forskare arbetar vid Stockholms universitet, vilket gör universitetet till det mest framgångsrika i Sverige i årets omgång med Advanced Grants.

 

De fyra forskare som beviljas bidrag:

Meike Wagner, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik
Christian Broberger, professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik
Hiranya V. Peiris, professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum och föreståndare för Oskar Kleincentret
Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik vid Fysikum

Forskarna beviljas upp till 2,5 miljoner euro var under en period av fem år.
Nedan går det att läsa kort om varje bidrag.
En längre artikel på engelska hittar du här

 

Studier av amatörteater och social förändring

Meike Wagner
Meike Wagner

Meike Wagner, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik tilldelas ett Advanced Grant för det föreslagna projektet “Performing Citizenship. Social and Political Agency in Non-Professional Theatre Practice in Germany, France, Britain, Sweden and Switzerland (1780-1850)”.

Amatörteater spelade en betydande roll i utformningen av idéer om det moderna medborgarskapet, som uppstod under Upplysningen och formades under den amerikanska och den franska revolutionen. Under perioden 1780-1850 utvecklades en rörelse med bred bas kring amatörteater, som troligtvis hade större påverkan på idéutvecklingen än den professionella teatern. Det här är första gången som ett historiografiskt forskningsprojekt studerar den europeiska amatörteaterns påverkan på social förändring. Projektet kommer att undersöka amatörteater och medborgarskap i Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

 


Undersökning av neuronala nätverk i hjärnor

Christian Broberger
Christian Broberger Foto: Mika Nitz Pettersson

Christian Broberger, professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik tilldelas ett Advanced Grant för det föreslagna projektet “E Pluribus Unum: Principles and Plasticity of Electrical Coupling in a Neuronal Network”.

Att nervceller kommunicerar genom att frisätta signalsubstanser mot varandra över synapser är väl studerat. Men man vet nu att flera av hjärnans celler även är kopplade genom så kallade gap junctions, kanaler som direkt binder samman cellernas insida. I projektet ska Christian Broberger och hans medarbetare vid Institutionen för biokemi och biofysik undersöka hur gap junctions regleras och ändrar spelreglerna för hjärnans nätverk. Man kommer bland annat att använda sig av en oväntad artskillnad i elektrisk koppling som man nyligen har visat kan förklara varför manliga möss tar hand om sina ungar medan råtthannar överlåter föräldrauppgifterna åt honan. Gap junctions finns inte i alla nervceller, men är strategiskt placerade i nervsystemet, vilket gör dem intressanta till exempel som läkemedelsmål.

 

Utforskning av det expanderande universum

Hiranya Peiris
Hiranya Peiris Foto: Niklas Björling

Hiranya V. Peiris, professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum och föreståndare för Oskar Kleincentret, tilldelas ett Advanced Grant för det föreslagna projektet “Exploring the Cosmos with the Vera Rubin Observatory”.

Vårt universum expanderar och det i en allt snabbare takt. Denna process drivs av en mystisk kraft kallad ”mörk energi”. Galaxer som Vintergatan rusar ifrån varandra med sådan kraftig acceleration så inte ens den starka gravitationskraften kan hålla samman universum.

Med start år 2023 kommer forskarna att få en ny bild av universum genom det storskaliga Vera C. Rubin Observatory, som ska genomföra den tioåriga Legacy Survey of Space and Time (LSST). Redan det första året kommer LSST att kunna se mer av universum än vad alla tidigare studier tillsammans kunnat göra. Genom upprepande kartläggningar av enorma delar av himlen kommer observatoriet att skapa den första rörliga bilden av vårt universum. Det material som ställs samman kommer att innehålla miljarder med galaxer och andra mer exotiska objekt som elektromagnetiska signaler från gravitationsvågkällor och öppna enorma möjligheter till utforskning och upptäckter.

 

Kartläggning av oväntade egenskaper hos vatten

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik vid Fysikum, beviljas ett Advanced Grant för det föreslagna projektet “Gases in Water”.

Lars Pettersson
Lars G.M. Pettersson

Vatten är den vätska med det största antalet egenskap som avviker från vad man förväntar sig. Den maximala densiteten är vid 4° C  och den fasta formen, is, flyter på vätskan. Detta gör att sjöar vintertid fryser från ytan och nedåt, vilket gör det möjligt för liv i vatten även i ett kallt klimat. Vatten har även en oväntat hög kapacitet att lagra och transportera värme, något som gör att Golfströmmen kan göra vårt klimat mildare. Vad kan förklara dessa oväntade egenskaper?

Det finns nu allt starkare bevis för att det existerar två former av flytande vatten: en vätska med hög densitet (HDL) och en med låg densitet (LDL). Dessa kan enbart existera i ren form under extrema förhållanden – vid väldigt låg temperatur och högt tryck och då enbart under en bråkdel av en sekund. I det här projektet kommer forskarna att utveckla en teoretisk beskrivning av hur vattenmolekyler interagerar. Denna beskrivning ska innefatta effekter som det hitintills inte tagits hänsyn till och som nu kommer att implementeras i datorsimuleringar av vätskorna.