Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studie om makt och tvång vid särskilda ungdomshem

Maria Andersson Vogel och Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen, deltar i ett treårigt projekt om tvångsbefogenheter vid ungdomshem tillsammans med Sofia Enell, Linnéuniversitetet. Vi har ställt några frågor om det nya projektet.

Vad är syftet med projektet?
Syftet med studien är att analysera omfattning och variation över tid av tvångsbefogenheter vid särskilda ungdomshem och dess koppling till organisering, målgrupp och personalens förutsättningar. Syftet är också att skapa en förståelse för hur personal vid ungdomshemmen balanserar säkerhet och behandling. 
 
I studien riktas fokus särskilt mot de befogenheter där integritetskränkningen är som mest omfattande och där risken för övergrepp är som störst då de innebär fysiskt tvång mot ungas kroppar. Det rör sig om avskiljning, vård i enskildhet och ytlig kroppsbesiktning, vilka isolerar en redan begränsad ung person ytterligare och innebär oftast påtvingad fysisk kontakt. 
 
Hur fick ni idén till projektet?
Möjligheten att använda tvångsbefogenheter i sitt arbete ställer höga krav på personalen vid de särskilda ungdomshemmen, inte minst vad gäller att kombinera tvång med behandlingsarbete. De senaste åren har ett antal granskningar från bland annat media visat på hur befogenheter har använts felaktigt, men också att det förekommer våld och övergrepp från personal mot placerade unga. 
Samtidigt visar siffror från den ansvariga myndigheten, Statens institutionsstyrelse, att användningen av avskiljningar har ökat. Mot bakgrund av detta menar vi att det behövs mer kunskap om användandet av dessa befogenheter, både vilka organisatoriska förutsättningar som ligger bakom högt och lågt användande men också personalens perspektiv på och upplevelser av att använda sig av de särskilda befogenheterna i sitt arbete.  
Vad planerar ni att göra inom projektets ramar?
Studien består av två delar. Den första innebär en kvantitativ totalstudie av användandet av vissa tvångsbefogenheter från senaste kartläggningen (2008) fram till idag (2021). På så sätt kan variarationer över tid samt mellan olika avdelningar och institutioner studeras. 
 
Inför den andra delen kommer ett antal avdelningar vid ungdomshemmen som visar hög och låg användning och variation över tid väljas ut för en kvalitativ fallstudie. I denna delstudie kommer vi intervjua personal och ledning samt studera olika dokument för att undersöka vad som kännetecknar de utvalda avdelningarna och hur tvångsanvändningen kan förklaras. I ett sista steg kommer data från de två delstudierna analyseras gemensamt. 
 
Den planerade studien kommer bidra med kunskap om hur vi kan förstå och förklara omfattningen av användandet av tvångsbefogenheter samt variationer över tid och till ett mer systematiskt arbete för att minska användningen av tvångsbefogenheter.

 
 
”Makt och tvång vid särskilda ungdomshem. Omfattning, variationer och förklaringar till tvångsanvändning över tid” är ett treårigt projekt som löper 2022–2024. Det är förlagt vid Linnéuniversitetet där fil.dr. Sofia Enell leder projektet tillsammans med fil.dr. Maria Andersson Vogel och professor Tove Pettersson, bägge vid Kriminologiska institutionen.