Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska budskap

I en ny studie vid Kriminologiska institutionen ska Klara Hermansson undersöka vilka tolkningar och känslor som Sverigedemokraternas kriminalpolitiska budskap uppmuntrar och ger upphov till. Vi har ställt några frågor till Klara om det nya projektet.

Vad är syftet med projektet?


Projektet syftar till att undersöka vilka känslor som uppmuntras och bekräftas genom den kriminalpolitiska debatten och jag undersöker detta genom att specifikt undersöka Sverigedemokraternas kriminalpolitiska budskap och hur dessa tolkas av budskapens mottagare, alltså av allmänheten. Jag kommer att fokusera på gruppen unga, de som kanske röstar för första gången i årets riksdagsval. Bilden av gruppen unga, eller av ”dagens generations unga”, har visat sig vara helt central för att förklara människors attityder till straff. Människor som vill ha hårdare straff är samtidigt ofta oroade över ”dagens ungdom”, har internationella studier visat. Jag vill i stället ge röst åt olika grupper unga och höra hur de tänker och känner inför frågor om brott och straff. 

Hur fick du idén till projektet?


I min avhandling undersökte jag hur politiska partier genom sina valkampanjer uppmuntrade vissa känslor hos allmänheten när de debatterade kriminalpolitiska frågor. Jag fortsätter nu på detta spår men fokuserar på ett parti, Sverigedemokraterna. På samma sätt som de politiska partierna uppmuntrar och bekräftar en rad olika känslor, tror jag även att allmänheten tolkar och påverkas på olika sätt av de kriminalpolitiska budskapen. Denna variation är jag intresserad av.
Ibland pratar man om känslor på ett lite nedlåtande sätt och många har nog bilden av att känslor på något sätt står i kontrast till förnuftet. Däremot har mycket forskning ifrågasatt detta motsatsförhållande och min utgångspunkt är att attityder och känslor är tätt sammanvävda med varandra och att känslor i princip alltid är närvarande, även om de inte alltid är så dramatiska eller påtagliga. 


Vad planerar du att göra inom projektets ramar?


Projektet består av två delar kan man säga. Tanken är att undersöka Sverigedemokraternas emotionella tilltal både ”uppifrån”, alltså med utgångspunkt i avsändaren som i det här fallet är partiet, och ”underifrån” där mottagarna av budskapen är i fokus. Studien kommer att kombinera en analys av Sverigedemokraternas valkampanjer med intervjuer med grupper ur allmänheten för att på så sätt belysa vilka tolkningar och känslor som Sverigedemokraternas kriminalpolitiska budskap uppmuntrar och ger upphov till. 


Projektet ”Sverigedemokraternas emotionella tilltal” pågår under 2022-2023 och finansieras av Ahlström och Terserus stiftelse.