Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tio år med forskning som utvecklar skolans undervisning

Under tio års tid har universitetet kontinuerligt utvecklat den forskning som sker tillsammans med skolans lärare. Arbetet går träget vidare – nu med fokus på en långsiktigt hållbar samverkansmodell inom regeringsuppdraget ULF.

(Artikeln ursprungligen publicerad på universitetets webb 5 maj 2020)

Hittills har drygt 300 lärare i Stockholmsregionen deltagit i de forskningsprojekt som universitetet bedriver inom Stockholm teaching and learning studies (STLS), som är benämningen på samarbetet med skolhuvudmännen.

Inger Eriksson. Foto: Stockholms universitet
Inger Eriksson. Foto: Stockholms universitet

– Under dessa tio år har det blivit tydligt att den ämnesdidaktiska undervisningsutvecklande forskningen verkligen fyller en funktion i skolan. Precis som kirurger som utvecklar nya redskap för sina operationer, går den här forskningen rakt in i lärarnas speciella utmaningar i undervisningen, säger Inger Eriksson, professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för STLS.

 

Förebild för andra lärosäten

I dag samarbetar universitetet med fem skolhuvudmän, vars lärare har möjlighet att formulera frågeställningar och forska tillsammans med disputerade forskare och forskarstuderande för att utveckla kunskap om undervisning och lärande. När regeringen 2017 startade en nationell försöksverksamhet för samverkansmodeller mellan akademi och skola – det så kallade ULF-projektet – var det naturligt för Stockholms universitet att delta med sin redan upparbetade modell STLS

Maria Andrée. Foto: Niklas Björling
Maria Andrée. Foto: Niklas Björling

Maria Andrée är projektledare för ULF (Utveckling, lärande, forskning) vid Stockholms universitet. Hon hoppas att universitetets modell kan vara en förebild för andra lärosäten som brottas med att minska glappet mellan forskningen inom akademin och skolutvecklingen.

– Inom STLS har vi redan löst många av de frågor som finns inom ULF. Som frågan om delade tjänster för att skapa förutsättningar för disputerade lärare att ha forskning i sin tjänst. Där jobbar vi redan med adjungeringar på skolor och vid universitetet. Detsamma gäller processerna kring att få fatt i forskningsfrågorna som är relevanta för lärare, där vi har rutiner för ansökningsprocesser. Och krav på publicering, som bidrar till lärarnas professionella kunskapsbas.

– Men vi har också utmaningar, som att utveckla sätt att involvera lärare som arbetar i skolor med lite svårare förutsättningar.

 

Vill samverka med fler skolor

Sina tio års erfarenhet av att pröva sätt att utveckla samverkan till trots. Även STLS kan dra fördelar av ULF-samarbetet. Både Inger Eriksson och Maria Andrée ser möjligheter för verksamheten att växa och utvecklas i regionen.

– Vi har stora förhoppningar att verksamheten framöver kan få en stabilare grund med fastare former av både finansiering och drift. STLS har en organisation och kunskapsformering som svarar mot mycket av det som efterfrågas i ett ULF-avtal, säger Inger Eriksson.

– Förutsättningen för STLS är det starka och långsiktiga engagemanget från de deltagande skolhuvudmännen Stockholm, Nacka, Botkyrka, Kunskapsskolan och Fryshuset. Men vi vill samverka med fler skolhuvudmän. För att lärare ska kunna basera sitt arbete på forskning, och i förlängningen att hela skolutvecklingen genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt, säger Maria Andrée.

Uppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning ska slutredovisas senast den 1 mars 2022. Läs mer på den nationella webbplatsen.

Läs mer om STLS på Pedagog Stockholms webbplats

Läs mer om ULF vid Stockholms universitet