Stockholms universitet logo, länk till startsida

Två av universitetets forskare mottagare av Guldäpplets jubileumspris

Susanne Kjällander och Staffan Selander prisas för sina långvariga insatser för utvecklingen av digitala verktyg och arbetssätt i skolan.

Susanne Kjällander, docent och forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Staffan Selander, Sveriges förste professor i didaktik, är båda mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse. De får utmärkelsen för sitt arbete kring barns och ungas digitala lek, skapande och lärande.

Tre röda guldiga glasäpplen.

Lärarpriset Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer och det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. I år firas dessutom 20-årsjublium för Guldäpplet och det görs genom att dela ut Guldäpplets Jubileumsutmärkelse till tjugo personer eller grupper utanför lärarkåren som med stort personligt engagemang och med långvariga insatser för skolans lärare haft stor betydelse för hela lärarkåren.

Har utvecklat appar och digitala verktyg

Susanne Kjällander, docent och universitetslektor på BUV. Foto Björn Dalin.
Susanne Kjällander, docent och universitetslektor på BUV. Foto: Björn Dalin.

– De senaste åren har jag forskat mycket om och utvecklat adaptiva läromedel, appar och digitala lärarverktyg för till exempel datalogiskt tänkande och programmering samt lärares och förskollärares adekvata digitala kompetens. Framöver tror jag att ”beställarkompetens” kommer att öka i betydelse och jag tror att pedagoger kommer att ta makten över vilken hård- och mjukvara som ska användas i undervisningen, säger Susanne Kjällander om de största utmaningarna och utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver.

Det hon främst vill lyfta fram av sina insatser är de forskningsprojekt som legat till grund för tre stora insatser. Dels forskningsrapporter från projekten ”AppKnapp” (2014) och ”Plattan i mattan” (2016) som använts som lärarhandledningar och som transformerats till UR:s app ”Tripp trapp träd”. Dels antologin ”Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund” (2019) – som har kallats förskolans digitaliseringsbibel – där hon samlade relevanta forskare vilket senare utmynnade i att hon grundade ”Nationellt forskarnav digitalisering i förskolan” och så hennes bidrag till läroplanerna, den nationella digitaliseringsstrategin, Skoldigiplan.

Redskap som stödjer lärande i olika digitala miljöer

Staffan Selander, professor didaktik, Stockholms universitet.
Staffan Selander, professor didaktik, Stockholms universitet.

De insatser som Staffan Selander främst vill lyfta fram av det han har jobbat med när det gäller skolans digitalisering är utformningen av redskap för att både kunna få syn på och kunna stödja lärande i olika slags digitala lärmiljöer. Att uppmärksamma både läraren och eleven som designers av lärande i skolan och att utforma en teoretisk grund eller en modell för att studera lärande (Learning Design Sequences). Samt ett förhållningssätt vad gäller att samverka med lärare i digitalt utvecklingsarbete i skolan. Utmaningarna ligger i att lära sig använda digitala redskap på ett sådant sätt att undervisningen i sann mening kan individualiseras, menar han.

– Samtidigt ska vi erbjuda en kollaborativ lärmiljö så att det vi kallar ”21st Century Skills” kan få ett meningsfullt innehåll. Och att utveckla områden och redskap för en bredare bedömning av kunskap. Detta behövs för att lärare i skolan inte passivt ska bli underställda tech-jättarnas förprogrammerade skolsatsningar, säger Staffan Selander.

Prisutdelningen sker på Guldäpplets dag den 28 oktober. Hela dagen sänds direkt på Guldäpplets webb från kl. 14.00