Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vilka vägar ska forskningen om de särskilda ungdomshemmen ta?

Det är temat för den forskarkonferens som äger rum i Stockholm den 19-20 maj. Konferensen anordnas av ett nystartat forskarnätverk med fokus på Särskilda Ungdomshem. Initiativtagare till forskarnätverket och konferensen är Maria A Vogel och Jonna Rennerskog, båda verksamma vid Kriminologiska institutionen och Kajsa Nolbeck från Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

 

Konferensen ska göra det möjligt för forskare med erfarenhet och intresse av att studera de särskilda ungdomshemmen att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap. Tanken är att konferensen ska fungera som avstamp för ett långsiktigt hållbart nationellt forskarnätverk där  forskare inom detta ämne kan samarbeta med varandra. På så sätt är konferensen på sikt tänkt att gynna utvecklandet av kunskap om låst institutionsvård för unga med omfattande psykosocial problematik och utsatthet. 

Ungdomshemmen har ett komplext uppdrag i gränslandet mellan vård och tvång vilket de senaste årens mediala uppmärksamhet har belyst. Denna uppmärksamhet har också satt fingret på̊ den utsatthet ett tvångsomhändertagande innebär för det enskilda barnet. Forskning om de särskilda ungdomshemmen och dess målgrupp, barn och unga med omfattande psykosocial problematik, bedrivs inom en rad akademiska discipliner såsom socialt arbete, kriminologi, vårdvetenskap, psykologi, sociologi och juridik. Delar av denna forskning är över tid relativt omfattande, men det saknas idag tydliga strukturer för att samla forskare inom fältet, och kunskapsluckor kvarstår. 

Det saknas också forum för forskare med kunskap om denna vårdform att utbyta erfarenheter, skapa grund för nätverkande och samarbete. Det behövs för att bättre ta tillvara på redan genomförda studiers resultat och på̊ så sätt stärka kommande forskning. Därför är konferensen, och det nystartade nätverket, viktig för att samla och organisera forskningsfältet och på̊ så sätt gemensamt arbeta framåt med en rad viktiga frågor. 

Forskarnätverket med fokus Särskilda Ungdomshem är en forskarmiljö vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det inkluderar också forskare från en rad olika discipliner såsom kriminologi, juridik, socialt arbete, sociologi och vårdvetenskap och har därmed ett tvärvetenskapligt fokus. Det övergripande syftet med forskarnätverket är att skapa en plattform där forskare som studerar de särskilda ungdomshemmen kan samlas, utbyta erfarenheter, ta till vara på kunskap och stärka kommande forskning.

Konferensen, som anordnas av det nystartade Forskarnätverket med fokus på Särskilda Ungdomshem och finansieras av Forte, äger rum i Stockholm 19-20e maj på temat ’Vilka vägar ska forskningen om de särskilda ungdomshemmen ta?’.