Stockholms universitet

Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet

Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet håller hög kvalitet meddelar Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Utbildningen bedrivs med ett stort engagemang och kunnande inom yrkesutbildning med tillhörande forskning.

Foto på verktyg som används av olika yrkesgrupper.
Foto: Eva Dalin

Yrkeslärarprogrammen är sist ut i den utvärdering av lärarutbildningarnas kvalitet som UKÄ har genomfört sedan våren 2018. Resultatet visar att de båda studiegångarna av yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet, som innebär en allmän studiegång och studiegång mot vård- och omsorg, håller hög kvalitet.

– Jag ser det som ett resultat av engagerade och kunniga lärare och ett kontinuerligt arbete med att utveckla programmet. Vi gläds åt UKÄ:s beslut och vår styrka i att ge yrkeslärarstudenterna goda förutsättningar inför sitt viktiga arbete som yrkeslärare. Det säger Eva Eliasson, programansvarig för universitetets yrkeslärarutbildning.

Säkerställer målen i utbildningen

UKÄ:s bedömargrupp konstaterar i sitt yttrande att utformningen av utbildningen säkerställer att studenterna utvecklar kunskap och förståelse inom didaktik, ämnesdidaktik och metodik – både i VFU-kurser och i de högskoleförlagda kurserna. Studenternas förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning är varierad och löper genom flera uppgifter och examinationer i VFU-kurser. Utbildningens kvalitet följs upp på ett systematiskt sätt, och studenterna ges goda möjligheter att arbeta aktivt med att utveckla utbildningen.

Forskande lärare undervisar

Bedömargruppen framhåller också att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Ett exempel på detta är att lärarna har skrivit delar av kurslitteraturen tillsammans. Positivt för utbildningsmiljön är också den utveckling av internationalisering som inletts. Det arbete som utförs av programrådet, som samordnar utbildningen, bedöms också vara en styrka för utbildningen.

Fyra av landets tio yrkeslärarutbildningar får omdömet hög kvalitet i UKÄ:s utbildningsutvärdering. De lärosäten som fått ifrågasatt kvalitet har ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.

Läs mer om yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om utvärderingen på UKÄ:s webbplats.