Juridiska fakultetens hedersdoktorer

Annette Kur är professor i immaterialrätt vid Münchens universitet och enhetschef vid Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law i München (MPI). Hon är Yong Shook Ling IP Professor vid National University of Singapore. Professor Kur har arbetat som rådgivare till Amerikan Law Institute.

David B. Wilkins är Lester Kissel professor i rättsvetenskap vid Harvard Law School där han även har tjänstgjort som chefredaktör för Harvard Law Review. Han har bland annat arbetat för Supreme Court Judge Thurgood Marshall i United States Supreme Court. David B. Wilkins har utförligt behandlat advokaternas verksamhet, med betoning på färgade och kvinnliga advokaters erfarenheter i företagens advokatbyråer.

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer

Marjatta Hietala tillhör de ledande historikerna i Europa, med en mycket omfattande verksamhet såväl nationellt som internationellt. Hon är professor i allmän historia vid Tammerfors universitet och var tidigare verksam vid Joensuu universitet och vid Finlands akademi. Marjatta Hietala är som första kvinna ordförande för världshistorikerorganisationen Comité international des Sciences Historiques.

Milton Núñez är professor i arkeologi vid universitetet i Uleåborg, disputerad vid University of Calgary. Professor Núñez har byggt upp ämnet arkeologi i Uleåborg och där utvecklat ämnena osteologi och laborativ arkeologi. Sedan många år har Milton Núñez även haft stor betydelse för det osteoarkeologiska ämnet och har utgjort en inspiration för den laborativa arkeologin vid Stockholms universitet.

Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer

Keith Banting har en mycket omfattande vetenskaplig produktion som bland annat behandlar invandring, integration och utformningen av välfärdsstaten. Han är professor i statsvetenskap vid Queen’s University, Kingston, Ontario och innehavare av Queen’s Research Chair in Public Policy. Keith Banting är medlem av Scientific Advisory Board för Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier, SULCIS, och har vid många tillfällen besökt Stockholms universitet.

Naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer

Ray Dixon är professor i molekylär mikrobiologi vid John Innes Centre i Storbritannien.
Professor Dixon har under fyra decennier varit världsledande inom forskning som avser regleringen av genuttryck, med särskilt fokus på gener som kodar för proteiner i kvävemetabolismen i bakterier.

Katherine Freese är en av världens mest kända astropartikelfysiker. Hon har gjort banbrytande insatser framför allt rörande universums mörka energi och mörka materia, två av de största problemen inom kosmologin. Hon har bland annat föreslagit modeller för den kosmologiska snabba utvidgningen (inflationen) i det tidiga universum, och har givit sinnrika förslag om hur den mörka materian skulle kunna detekteras, metoder som nu används runt om i världen.

Lars Granath är kartograf vars specialsjökort anses ha gjort ”skärgården dubbelt så stor”. Lars Granath har utvecklat en unik metodik för sjömätning av grunda vattenområden med fjärranalysteknik. Metodiken är av stor betydelse för fritidsbåtar i många av våra för friluftslivet mest attraktiva skärgårdsområden och insjöar. Lars Granath har byggt upp och bedrivit undervisning i ämnet kartografi, bedrivit forskning inom flygbilds- och fjärranalysområdet och därefter framgångsrikt kommersialiserat sina upptäckter. Hans specialsjökort har både gjort tidigare svårnavigerade områden tillgängliga och båtlivet säkrare. Han har även författat flera guideböcker över skärgård och skärgårdshamnar och tidigare belönats med såväl innovationspriser som kartografiska priser.

Isabella Raffi är professor och en av världens ledande experter på en huvudgrupp av sedimentbildande marina växtplankton, kokkolitoforider (kalknannoplankton), och deras taxonomi, evolution, paleoekologi och biokronologi. Isabella Raffi har lämnat avgörande vetenskapliga bidrag inom kenozoisk, det vill säga de senaste 66 miljoner åren, marin biostratigrafi och till framväxten av den kenozoiska erans alltmer precisa geologiska tidsskala som bygger på Milankovitch-cykler och deras återspegling i djuphavssedimenten. Dessa ger högt tidsupplösta och precisa kronologier.

Promovering  i Stadshuset den 28 september 2012

Hedersdoktorerna promoverades vid Stockholms universitets sedvanliga högtid i Stadshuset fredagen den 28 september då även nya doktorer och jubeldoktorer promoveras och nya professorer installeras.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.