Promotions- och installationshögtiden i Blå hallen, Stockholms stadshus 2018. Foto: Ingmarie Anderss
Promotions- och installationshögtiden i Blå hallen, Stockholms stadshus 2018. Foto: Ingmarie Andersson


Högtiden i Blå hallen i Stockholms stadshus samlade omkring tusen inbjudna gäster och många av talen kretsade kring att värna den akademiska friheten och autonomin. I sitt inledande tal lyfte rektor Astrid Söderbergh Widding särskilt fram den akademiska självständigheten i en tid när misstron mot vetenskapen breder ut sig.

– I post-sanningens samhälle där en populistisk politik skördar framgångar måste universiteten med förnyad kraft stå upp för de grundläggande akademiska värdena, sade hon och nämnde det arbete med akademiska kärnvärden eller ”Living Values” som Stockholms universitet deltar i under 2018, lett av Magna Charta Observatory i Bologna.

– Kärnvärdena uttrycker både vårt grundläggande och vårt samhälleliga uppdrag som universitet. I ett alltmer delat samhälle och i en värld där det liberala demokratiska systemet är hotat är utvecklingen av global, universellt giltig och samhälleligt relevant kunskap en stark, sammanbindande kraft och en förutsättning för det demokratiska samhällets överlevnad och utveckling.

Viktigt att universitet är fria från politiken

I sitt tal hänvisade hon till filosofen Hannah Arendt som i essän Truth and Politics från 1967 reflekterar kring universitetets roll i samhället och hur viktigt det är med en institution utöver domstolarna som kan stå fri från politiken.

– Som universitet behöver vi, i tider av falska nyheter och alternativa fakta, framöver reflektera än djupare över vår uppgift i samhället och hur den förändras i takt med samhällets förändring, sade Astrid Söderbergh Widding.

149 nya doktorer deltog

Vid högtiden promoverades de som det senaste året disputerat vid Stockholms universitet. I år var det 149 nya doktorer som deltog. Dessutom promoverades elva jubeldoktorer som firade 50-årsjubileum, och 23 nya professorer installerades.

Lagerkransen viktig symbol

Anna Cullhed, professor i litteraturvetenskap, inledde sin installationsföreläsning med att lyfta fram lagerkransen – den som delas ut till de som promoveras under ceremonin – och som är en viktig symbol för den akademiska friheten och för diktkonsten.

Lagerkrans. Foto: Ingmarie Andersson
Nyblivna doktorer från Humanistiska, Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga fakulteten får en lagerkrans vid promoveringen. Foto: Ingmarie Andersson

Hon citerade också 1700-talsförfattaren Bengt Lidner som i en dikt till en magisterpromotion talade om att det ofta krävs många år för den akademiska odlingen att bära frukt och att de lagerkrönta inte bör stänga in sig på kammaren.

– Att läsa Lidners dikt är mitt sätt att, här och nu, vårda lagerkransen, både som den akademiska frihetens symbol och som en symbol för diktens och vetenskapens möjligheter, sade Anna Cullhed.

Fyra lärare fick pedagogiskt pris

Vid högtiden promoverades också nio nya hedersdoktorer, personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning.

Stina Ekblad promoverades under högtiden. Foto: Ingmarie Anders
Skådespelaren Stina Ekblad var en av nio nya hedersdoktorer som promoverades under högtiden. Foto: Ingmarie Andersson

I år gick hedersbetygelsen bland annat till skådespelaren Stina Ekblad och författaren och journalisten Lena ten Hoopen. Rektor delade också ut det pedagogiska priset Årets lärare till Robert Daniels, Institutionen för biokemi och biofysik, Nils Larsson, Institutionen för språkdidaktik, Iñaki Rodriguez Longarela, Företagsekonomiska institutionen, och Emma Wikberg, Fysikum.

Stockholms universitets guldmedalj delades ut till tre personer: den framlidne Ishak Alaton, Ishak bey, Agneta Bladh och Göran Scharmer. Ishak Alaton, Ishak bey spelade en avgörande roll för att Institutet för Turkietstudier kunde bildas vid Stockholms universitet för fem år sedan. Agneta Bladh har haft en lång rad uppdrag inom högskolevärlden och är i dag ordförande i Vetenskapsrådet och regeringens särskilda utredare av internationalisering. Göran Scharmer är anställd av Kungliga Vetenskapsakademien och har verkat som föreståndare för Institutet för solfysik sedan 1990.

Ceremonin följdes av en bankett i Gyllene salen där landshövding Sven-Erik Österberg i sitt tacktal påtalade högtidens betydelse som inte bara ett tillfälle att marknadsföra Stockholms universitet utan även Stockholm som universitetsstad.

Se filmen från högtiden på su.se/play

Rektors blogg

Läs rektors tal

Läs hela Högtidsskrift 2018 (bläddringsbar pdf)

Läs mer om årets hedersdoktorer

Läs mer om de pedagogiska pristagarna