Hållbarhetsredovisningens effekter i statligt ägda företag

Företagen hållbarhetsredovisar inte som ägaren krävt, det vill säga enligt Global Reporting Initiatives rapportmall. De redovisade mätningarna av hållbarhetsindikatorer utgår inte från företagets vision och strategi för hållbar utveckling. Min forskning visar att mätningarna inte heller syftar till att avgöra om företagets uppställda mål har nåtts.