Program forskardagarna 2017 (webb)

Schema Forskardagarna 2017 (1966 Kb)

Tisdag 3 oktober

Kom till skott – i tid!

Psykologi
Alexander Rozental
Att skjuta upp något mot bättre vetande kallas inom psykologin för prokrastinering och är förknippat med både stress och vånda. Min föreläsning ger en inblick i den forskning som har bedrivits i ämnet vid Stockholms universitet, vilket bland annat har handlat om att få människor att lättare komma till skott med saker i vardagen – i tid.

Får åklagare visa empati?

Kriminologi
Nina Törnqvist
Rättsväsendets bemötande av kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer har uppmärksammats och mötts av kritik under en längre tid. I min forskning har jag undersökt hur åklagare upplever mötet med våldsutsatta i rätten och hur de balanserar traditionella rättsliga ideal kring objektivitet med en mer serviceinriktad professionalitet som grundas i empati och engagemang.

Vem kan segla utan internet?

Etnologi
Hanna Jansson
Långfärdsseglare använder sig av sociala medier för att berätta om sina resor för dem därhemma. Vad innebär det att berätta om en resa samtidigt som man är ute och reser? Vad gör man när uppkoppling saknas? Och hur hanterar man anhörigas oro och olika läsares skilda intressen? I min avhandling visar jag hur berättelser i sociala medier är en integrerad del i både skribenters och läsares vardag – även mitt på Atlanten.

Konst i Internet-flödet

Konstvetenskap
Vendela Grundell
Vi blir alltmer uppkopplade mot ett informationsflöde där vi möter fler och fler bilder. Som användare kan det vara svårt att se hur flödet fungerar – och att stanna upp i det. Därför vill jag i min avhandling ”Flow and Friction” visa hur digitala gränssnitt formar hur vi upplever fotografi på nätet och hur glitch-konst – som på olika sätt stör tekniken – hjälper oss att kritiskt reflektera över dagens nätverkssamhälle.

Hur beter sig kurvor?

Matematik
Olof Bergvall
Jag forskar inom ett område i matematiken som kallas algebraisk geometri. Det handlar om att studera olika geometriska figurer, som till exempel kurvor. Jag har intresserat mig för något som kallas ”modulirummet av kurvor”. Det är ett geometriskt objekt där varje punkt svarar mot en kurva. Hur ser modulirummet ut mer exakt? Genom att svara på det får vi bland annat en förståelse för hur kurvor beter sig.

Att förstå multiplikation

Matematikämnets didaktik
Kerstin Larsson
Att kunna tabeller är inte att förstå multiplikation. Modeller, som tre påsar med sex bollar i varje påse eller sex ägg i tre rader, belyser olika aspekter av multiplikation. Min forskning visar hur den vanligaste modellen, ”lika stora grupper”, både kan hjälpa och hindra elever att förstå beräkningar. En kombination av modeller kan däremot utveckla förståelsen.

Miljömärkt fisk – hur hållbart är det?

Ekologi
Malin Jonell
Miljömärkning är ett allt vanligare verktyg för att minska negativ miljöpåverkan från fiske och odling av fisk och göra det lättare för konsumenter att göra bra val. Men hur effektivt är egentligen miljömärkning och hjälper det konsumenten? I min forskning har jag undersökt om miljömärkt fisk och skaldjur verkligen är bättre för miljön och hur vi kan stimulera konsumenter att göra bättre val. 

Miljöetik hjälper oss att se målen

Filosofi
Olle Torpman
Trots att vetenskapen är enig om miljöproblemen är världen oenig om hur de ska lösas. Vad beror det på? Jag tror att det bland annat beror på att vi har olika grundsyn i moralfrågor (inte minst om vad som har värde). Vetenskapen ger oss verktyg för att nå våra mål, men inga svar på vilka målen är. Etiken gör det däremot. Miljöetiken är den gren av etiken där de moraliska frågorna kring miljöproblemen studeras i detalj. Det är också vad jag gör i min forskning.

A Place for Humans in the Digital Age?

Law
Stanley Greenstein
Predictive modelling is a technology that analyses our movements when we surf the internet. Models identify and predict how we will behave and are able to see into the future. Companies use them for business reasons, but they are harmful to humans. How does the law protect us from the risks of this technology?

The ideals of sporty top managers

Business Management
Janet Johansson
An increasing number of executives practice sports at a very high level. The sporty top managers actively associate their sport activities with their own identity as managers. What kind of leadership ideals does this create? What kind of values and norms do these sporty CEOs try to establish? And how their vigorous sport endeavors affect themselves and employees? This is what my research is about.

Onsdag 4 oktober

Att vara vanlig kräver mycket jobb

Modevetenskap
Emma Lindblad
Vad innebär det att vara mainstream och vanlig i en tid där individualitet och jakten på att vara unik ofta framhävs som viktiga identitetsdrag bland dagens ungdomar? I min forskning har jag tittat närmare på klädkonsumtion bland ungdomar som definierar sig själva som mainstream, och på hur vanlighet bör ses som en aktiv snarare än passiv identitet.

Hur uppstod hotet om våldsbejakande extremism?

Sociologi
Amir Rostami
Avsiktliga, så kallade antagonistiska hot, som organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, har fått allt större uppmärksamhet idag. Det beror på de senaste årens terrorattacker i Europa och den oroväckande mängden unga människor som väljer att ansluta sig till extremiströrelser. Jag kommer att berätta om hur dessa hot har utvecklats, om det finns likheter mellan organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism och om de eventuellt går över i varandra.

Att skapa en läsare

Språkdidaktik
Eva Nilson
Hur ska elever läsa skönlitterära texter i skolan? Genom att undersöka hur skolan efterfrågar läsning av skönlitteratur i centrala och nationella provuppgifter på gymnasiet visar min forskning vad som krävs för att läsa på rätt sätt. Eleverna uppmanas bland annat att tycka om litteratur, analysera litteratur och använda litteratur för att diskutera samhällsfrågor genom sin läsning.

Att lära sig språk – Pourquoi? Por qué? Warum?

Språkdidaktik
Erik Cardelus
Vad gör elever motiverade att lära sig ett språk? Och vad kan lärare göra för att skapa klassrum som sporrar eleverna att lära sig? Jag har undersökt hur motivation skapas när skolelever studerar franska, spanska och tyska; från att vara nybörjare till att nå avancerad nivå. Mitt forskningsmaterial är elevernas egna berättelser om sina språkstudier.

Idrottens talangjakt

Barn- och ungdomsvetenskap
Magnus Kilger
Att leta rätt på de särskilt begåvade barnen är lockande, inte minst inom idrotten. Samtidigt pågår en debatt om urval, utslagning och svårigheten att hitta talanger. Jag har studerat 15-åriga idrottstalanger som deltar på uttagningsläger till ungdomslandslag och distriktslag i fotboll, ishockey och innebandy. Vad innebär det att välja ut vissa ungdomar till förmån för andra? Hur gör sig ungdomarna valbara och vilka konsekvenser får urvalen? I min studie problematiserar jag förståelsen av idrottslig talang och hur vi kan förstå begreppet.

Vad gör tuppen tuff?

Zoologi
Anna Favati

Djur skiljer sig åt i personlighet, dvs beter sig konsekvent olika. Jag forskar om orsaker och konsekvenser av djurs personlighet med hjälp av tuppar. En fråga som intresserar mig är orsakssambandet mellan social dominans och personlighet - är en tupp dominant för att han är tuff, eller är han tuff för att han är dominant?

Hur vet domaren att en asylberättelse är sann?

Statsvetenskap
Livia Johannesson
Det är inte lätt att veta om en person talar sanning eller inte. Ändå är det precis det som domare i migrationsdomstolarna måste veta för att bestämma om en asylsökande person ska få rätt att stanna i Sverige eller inte. I min forskning undersöker jag hur domare gör när de ska avgöra vad som är sant och hur det påverkar människors möjligheter att få skydd i Sverige.

Vem fick bli svensk på St Barthélemy?

Historia
Ale Pålsson
Under början av 1800-talet var den svenska kolonin St Barthélemy i Karibien, och dess frihamn Gustavia, en mötesplats för sjömän och handelsmän från USA, Karibien och Europa. Samtidigt var det ett slavsamhälle med strikta politiska och juridiska uppdelningar mellan svarta och vita. Hur talade man om svenskhet, svenskt medborgarskap och politiska rättigheter på ön?

Through the valleys

Physical Geography
Robin Blomdin and the film maker Adam Stjärnljus

Central Asia's glaciers are very sensitive to climate change. In my research I have been able to see how large these glaciers were during the last ice age when the climate was cooler. My fieldwork in Mongolia and Kyrgyzstan was documented by film maker Adam Stjärnljus, resulting in an award winning documentary about a researcher’s hardships as well as times of success and joy.

The film “Through the valleys” (50 min) is followed by a discussion on science and film making.

Torsdag 5 oktober

Tonåringen i Stockholmslitteraturen

Litteraturvetenskap
Lydia Wistisen
Vad har en raggarbil på Kungsgatan 1949 gemensamt med en nedklottrad gångtunnel i Rågsved 2008? I min avhandling ”Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010” följer jag den svenska ungdomslitteraturens gestaltning av Stockholms tonåringar från Södermalm till Alby, från Strandvägen till E4:an, från trappuppgången till gångtunneln.

Det handlar inte bara om vad du vet – utan också om vilka du känner

Sociologi
Anton B Andersson
Jobb förmedlas ofta genom kontakter, det vill säga att arbetsgivaren eller arbetstagaren utnyttjar att de känner varandra. Likadant är det med bostäder och andra tillgångarar. Men alla kan inte dra lika stor fördel av sina sociala nätverk och i min forskning frågar jag mig varför man använder kontakter och hur det kommer sig att en del har fler och bättre kontakter än andra?

Drömmar om Grekland

Arkeologi
Ingrid Berg
Varför gräver svenska arkeologer i Medelhavet? Vad har antiken betytt för nationella självbilder? I min forskning analyserar jag relationen mellan arkeologi och nationalism genom att studera svenska arkeologers arbete i Grekland under det sena 1800-talet. Det är en berättelse om rasism och kolonialism, men också om längtan och kärlek.

Behöver internationella institutioner vara legitima?

Statsvetenskap
Martin Vestergren
Globala institutioner som Världshandelsorganisationen WTO och Internationella valutafonden IMF är till synes frivilliga sammanslutningar mellan stater, men de utövar ändå politisk styrning. Många stater är beroende av dem för att få lån eller handla med andra länder. Vilka krav borde ställas på institutionerna för att de ska anses legitima? Det undersöker jag i min forskning.

Med patienten i centrum

Data- och systemvetenskap
Monica Winge
Vi lever allt längre och behöver därför mer och mer vård både på sjukhus och hemma. Det gör det svårt att organisera dagens hälso- och sjukvård. Målet med min forskning är att hitta IT-lösningar för samarbete och samordning när en patient behöver hjälp med många olika vårdformer på samma gång.

Hur kommuniceras hälsa?

Svenska och flerspråkighet
Linnea Hanell
”Googla inte!” Det rådet ges ofta till blivande föräldrar, då man antar att ett okontrollerat flöde av kunskap om barnskötsel, förlossning och graviditet leder till oro. Men hur går detta ihop med den verklighet föräldrarna lever i? Jag har undersökt villkoren för kommunikationen av hälsokunskap till nya föräldrar i det svenska 2010-talet.

Ideologiernas död och historiens slut

Idéhistoria
Daniel Strand
På 1950-talet utropades ideologiernas död. Konflikternas tid var över, samförståndets tid var här. Trots att dessa tankar kritiserades på 1960-talet återkom liknande idéer efter att Kalla kriget var över. Nu hävdades det att historien var slut och att liberalismen hade segrat i hela världen. I min avhandling jämför jag debatterna på 1950- och 1990-talet.

Det kallades folkförsäkring

Historia
Alf Sjöblom
Jag kommer att prata om betydelsen av privata initiativ i framväxten av välfärdssamhället under första halvan av 1900-talet. Då skapades den så kallade folkförsäkringen, en populär form av privat pensionssparande för arbetarklassen. Näringslivet blev en viktig aktör i ett bildningsprojekt som syftade till att skapa ansvarstagande medborgare. Hur gick det till och hur förhöll sig försäkringsbolagen till den framväxande välfärdsstaten?

Toxic paint on boats affect snails in the Baltic Sea

Environmental Science
Maria Bighiu
A recreational activity such as sailing can be harmful for the environment, as many boats are coated with toxic paints. I found that the health of the snails is negatively affected in small boat harbours in the Baltic Sea. Here, snails grew less, reproduced less and survived to a smaller extent than snails in other areas not influenced by boating.

How are the largest molecules found in space formed?

Physics
Michael Gatchell
Interstellar space has a rich chemical makeup, ranging from the simplest diatomic molecules to far more complex ones. However, the origin of most of these is not well understood. I have performed laboratory experiments and computer simulations to investigate how some of the largest molecules identified in space are formed and evolve in extreme astronomical environments.