Inleder gör rektor Astrid Söderbergh Widding och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Dramatenskådespelare Andreas T Olsson uppträder med nyskrivna föreställningarna för dagarna. Den 30 oktober erbjuds fortbildning, kabaré och studiebesök i olika forskningsmiljöer.

Kl. 09.00: Inledning

Kl. 09.30: Temasamtal 1

Kl. 10.45: Paus

Kl. 11.15: Temasamtal 2

Kl. 12.30: Lunch

Kl. 13.30: Parallella sessioner

Kl. 14.45: Paus

Kl. 15.15: Temasamtal 3

Kl. 16.30: Avslutande reflektioner med vicerektorerna

Kl. 16.45: Klimatångest för nybörjare: 15 minutes of shame

 

30 oktober: Fortbildning, kabaré och studiebesök på campus Frescati

 

Program 29 oktober:

Kl. 09.00: Inledning

Astrid Söderbergh Widding Foto: Anna-Karin Landin
Isabella Lövin Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

 

 

 

 

 

 

Talare:
Rektor Astrid Söderbergh Widding
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin

Kl. 09.30: Temasamtal 1: Faktatillit, demokrati och populism

Populistisk politik bygger på en motsättning mellan folket och ”eliten”. Kopplat till populism är därför en låg grad av förtroende för kunskapsinstitutioner, som medier och universitet. Merparten av vår kunskap får vi från andra människor – kunskap förutsätter tillit. Den som inte litar till pålitliga källor kommer att missa viktig kunskap. Om du dessutom flyttar din tillit till opålitliga källor och alternativa medier riskerar du att tro på det falska. Den populistiska synen på demokrati garanterar inte de fri- och rättigheter som krävs för att kunskapen ska komma alla till del. I länder där populister fått makten, som Ungern och Polen, motarbetas fria medier och oberoende forskning. Hur påverkar populismen strävan efter ett mer hållbart samhälle och är välfungerande demokratiska institutioner en förutsättning för hållbar utveckling? I denna plenarsession diskuteras vad som händer med det demokratiska samtalet när källtilliten polariseras. Läs mer om innehållet.

Åsa Wikforss Foto: Niklas Björling

 

 

 

 

 

 

 

Talare:
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Cecilia Lundholm, professor i pedagogik, Stockholms universitet
Susanna Baltscheffsky, miljö- och klimatreporter, TV4 Nyheterna
Betty Malmberg, (M) ordförande i RIFO - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Moderator:
Sturle Simonsen

 
Kl. 10.45: Paus

 

Kl. 11.15: Temasamtal 2: Makt, pengar och ansvar

Global handel och kapitalflöden bidrar till att förändra klimatsystemet och ekosystem, vilket kan leda till självförstärkande återkoppling (tipping points). Både den offentliga och den privata sektorn har en viktig roll att spela om världen ska nå Parisavtalet och hållbarhetsmålen. Trots att dessa mål finns är de miljöskadliga investeringarna fortsatt stora. Nya datakällor, allt öppnare tillgänglighet till datamängder, visualiseringsverktyg med mera gör att forskningen kan se mönster och synliggöra ansvar på helt andra sätt än tidigare. Vid denna session belyses vad det innebär för förståelsen av människans påverkan på biosfären. Vilket ansvar har aktieägare, fondsparare, konsumenter, myndigheter, företag och finanssektorn? Kommer ökad genomskinlighet att skapa tydligare ansvar som kan hanteras internationellt rättsligt och politiskt? Och vilken roll spelar forskningen och akademin i en tid där komplexa samband ifrågasätts av enkla populistiska berättelser och lösningar? Läs mer om innehållet.

Victor Galaz Foto: Marie Sparréus/Azote


 

 

 

 

 

 

Talare:
Victor Galaz, docent i statsvetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Georgia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet
Lena Ek, ordförande Södra skogsägarna, tidigare miljöminister och EU-parlamentariker
Parul Sharma, Sverigechef på Greenpeace

Moderator: 
Naghmeh Nasiritousi


Kl. 12.30: Lunch


Kl. 13.30: Parallella sessioner

Demokrati, institutioner och den kollektiva handlingens dilemma

Medverkande:
Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet (moderator)
Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Cecilia Lundholm, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Journalistik i lögnens tid

Vi lever i en samtid där desinformation och lögn sprids snabbt. Vad innebär det för journalistikens kvalitet och nyhetsmediernas roll som informationskälla, granskare och forum för samhällsdebatt? Läs mer om sessionen.

Medverkande:
Ester Pollack, professor i journalistik, Stockholms universitet (moderator)
Sigurd Allern, professor emeritus i journalistik, Oslo universitet
Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö, teknik, Södertörns högskola
Fredrik Laurin, reporter Uppdrag Granskning, SVT

Klimatflyktingar – redan en realitet

Stigande havsnivåer, torka, stormar, översvämningar och andra klimatrelaterade händelser tvingar idag alltfler människor att lämna sina hem. Enligt flera prognoser kommer antalet "klimatflyktingar" eller "miljömigranter" att öka betydligt närmaste decennierna. I denna session tar vi utgångspunkt i Bangladesh, ett land som ofta pekas ut som speciellt utsatt för klimatförändringar, för att diskutera sambandet mellan miljöförändringar och migration.

Medverkande:
Bengt G Karlsson, professor i socialantropologi, Stockholms universitet (moderator)
Camelia Dewan, postdoktor i socialantropologi, Oslo universitet
Shahram Khosravi, professor i socialantropologi, Stockholms universitet
Annika Rabo, professor i socialantropologi, Stockholms universitet

Entreprenörskap för hållbar utveckling och demokrati

Alternativt entreprenörskap kritiserar idéerna om ständig tillväxt och vinst. Hur kan nya former av entreprenörskap bidra till ett mer hållbart och demokratiskt samhälle? Vi diskuterar utifrån pågående forskning. Läs mer om sessionen.

Medverkande:
Birgitta Schwartz, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet (moderator)
Karin Berglund, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, Stockholms universitet
Jessica Lindberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Anna Wettermark, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Vem litar du på – och vem litar på dig?

Information som når oss genom massmedia passerade tidigare filter, som exempelvis journalister. Nu kan vi förbigå dessa filter och välja att hämta information endast från källor som bekräftar våra egna förutfattade meningar. Vad kan vi göra för att fakta åter igen ska vägra tyngre än åsikter? Hur återskapar vi ett förtroende för expertisen? Läs mer om sessionen.

Medverkande: 
Alexander Håkansson, projektledare, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, (ACES), Stockholms universitet (moderator)
Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet
Erica Treijs, reporter, SvD
M.fl.

Hur politisk kan en forskare vara?

När krav ställs på ökad samhällsnytta uppstår frågan om var gränsen går mellan forskare och lobbyist. När ifrågasätts en forskares integritet? Går det å andra sidan att vara objektiv när det gäller de egna forskningsresultaten? Sessionen berör både generella frågor om forskningens framtid och forskarnas individuella ställningstaganden. Panelen ger sin syn på hur forskningen ska förhålla sig till en ökad politisk styrning och vad som egentligen menas med fri forskning. Här diskuteras även hur forskningsresultat förmedlas i media och hur de tas emot av politiker och allmänhet samt hur det är att vara forskare i dagens polariserade värld. Läs mer om sessionen.

Medverkande:
Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi, Stockholms universitet (moderator)
Staffan Bergwik, docent i idéhistoria och universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik
Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Pär Frohnert, docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen
Torun Lindholm, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen
Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Kriminologiska institutionen
Lisen Schultz, vice forskningsledare vid Stockholms resilienscentrum (SRC)
Astrid Söderberg Widding, professor i filmvetenskap, rektor för Stockholms universitet


Kl. 14.45: Paus


Kl. 15.15: Temasamtal 3: Demokrati, rättvis fördelning och ansvar över generationsgränserna

Vetenskapen ska i så stor utsträckning som möjligt vara opartisk och resultaten kunna reproduceras. Men även om forskningen bidrar till att makten och tolkningsföreträdet sprids, så kan det innebära att en elit med bland annat företag och politiker växelverkar med en forskarelit. Samtidigt finns strävanden att skapa forskning där startpunkten är samhällsbehov, och där forskningsfrågor utvecklas utifrån dessa. Många av våra handlingar kan ha drastiska konsekvenser för framtida generationer. En central fråga blir då hur och vilka ”framtida människor” som ska räknas in vid dagens beslutsfattande. Ett tydligt exempel är de klimatåtgärder vi idag väljer att sätta in, eller inte sätta in. 
I detta panelsamtal diskuteras rättvisa vad gäller tillgång till och påverkan på vetenskap, vilka samhällsbehov forskningen ska möta och vårt moraliskt ansvar för framtida generationer.

Krister Bykvist Foto: Niklas Björling

 

 

 

 

 

 

 

Talare:
Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Ilona Riipinen, professor i atmosfärvetenskap, Stockholms universitet
Eva Wittbom, föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten,  Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Karim Jebari, forskare i filosofi vid Institutet för Framtidsstudier
Hannah Kroksson, Generalsekreterare, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 

Moderator:
Kevin Noone


Kl. 16.30: Avslutande reflektioner med vicerektorerna

Henrik Cederquist, Naturvetenskapliga området, Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre, Humanvetenskapliga området.

Kl. 16.45: Klimatångest för nybörjare: 15 minutes of shame

En för forumet skriven betraktelse av och med Andreas T Olsson, dramatenskådespelare och författare.

Andreas T Olsson

 

 

 

 

 

 

 

17.00: Mingel

 

30 oktober: Fortbildning, kabaré och studiebesök på campus Frescati

Läs mer om fortbildning och studiebesök på campus Frescati som sker den 30 oktober i samband med Hållbarhetsforum 2019.