Vi diskuterade entreprenörskap som har utvecklats till en protest mot det traditionella entreprenörskapet där idén om ständig tillväxt och vinst dominerar. Det alternativa entreprenörskapet kritiserar men vill också anpassa det traditionella entreprenörskapet så att det bättre kan bidra till ett mer hållbart och demokratiskt samhälle. Nya former av entreprenörskap har därför växt fram som utgår från vikten av att skapa hållbarhet och demokrati. Dessa alternativa former söker inkludera människor i bland annat att bekämpa fattigdom, genomföra en omställning till ett mer miljöanpassat samhälle, arbeta för jämlikhet och bidra till att fler röster hörs. Dessa entreprenörskapsformer söker nå längre än att enbart fokusera på framgång utifrån monetära termer som vinst och tillväxt. 

I denna session placerade vi de nya entreprenörskapsformerna i ett större samhälleligt sammanhang. Dels genom att sätta dem i relation till konkreta empiriska exempel, utifrån pågående forskning. Dels genom att undersöka relationen mellan dess framväxt och kulturella och politiska perspektiv, men också att placera dem i sitt historiska sammanhang. Vi diskuterade också entreprenörskapsformers relation till samhällsnytta som demokrati och hållbar utveckling, liksom vilka effekter som förskjutningen från konventionellt entreprenörskap till alternativa entreprenörskapsformer får för nuvarande och framtida generationer.

Efter korta presentationer av tre forskningsprojekt öppnade vi upp för diskussion.

  • Empowerment och emancipation – vilken mening ges detta i arbetet med att försöka skapa social förändring? Kan individen frigöra sig från situationer av förtryck och marginalisering genom entreprenörskap? Och kan det leda till strukturella förändringar? Professor Karin Berglund, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
  • Relationen till ”den andre” – hur formas den i socialt entreprenörskap? Vilket utrymme ges för “mottagarna” att påverka socialt entreprenörskap? Universitetslektor Anna Wettermark, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
  • När utanförskap blir en tillgång – hur verkar socialt entreprenörskap i lokalsamhället? Universitetslektor Jessica Lindbergh, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet

Medverkande:
Birgitta Schwartz, universitetslektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet (moderator)
Karin Berglund, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Jessica Lindberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet