När krav ställs på ökad samhällsnytta uppstår också frågan om var gränsen går mellan forskare och lobbyist. När ifrågasätts en forskares integritet? Går det å andra sidan att vara objektiv när det gäller de egna forskningsresultaten? När väljer en forskare att bli politiskt aktiv? 

Förmedling av forskningsresultat handlar inte bara om vad man gör utan också om hur det görs. Vilken betydelse har språk, och ordval när en forskare vill nå ut med sina resultat och sin världsbild? Hur förmedlas forskningsresultat i media och hur tas de emot av politiker och allmänhet? Vilken roll har utbildningssektorn och vetenskapsjournalistiken och hur väl fungerar lärosätenas egna kunskapsplattformar? Är någon ens intresserad av neutralt förmedlad kunskap?

Medverkande:
Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi, Stockholms universitet (moderator)
Staffan Bergwik, docent i idéhistoria och universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik
Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Pär Frohnert, docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen
Torun Lindholm, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen
Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Kriminologiska institutionen
Lisen Schultz, vice forskningsledare vid Stockholms resilienscentrum (SRC)