Kvalitet

Kvalitetssystem för utbildning

Stockholms universitets verksamhet utvecklas i en pågående kvalitetsdialog. För att få en överblick av universitetets systematiska arbete med utbildningskvalitet har en kartläggning gjorts. Kvalitetssystemet för utbildning har delats in i sex områden och nedan kan du klicka dig vidare för ytterligare information om vad som ingår i varje område. Kartläggningen av universitetets kvalitetssystem är grunden för det utvecklingsarbete som inleddes 2015 i och med skapandet av Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus).

Klicka på rutorna i figuren för vidare information om varje område inom kvalitetssystemet för utbildning.

Så utvecklas universitetets kvalitetssystem

Ett huvuduppdrag för Rebus är att identifiera utvecklingsområden och ge förslag till förbättringar inom kvalitetssystemet. Rektor har i januari 2018 beslutat om nya kvalitetssäkrande aktiviteter:

  1. Utbildningsrapporter och utbildningsgranskningar
  2. Kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger
  3. Fokusutvärderingar
  4. Universitetsgemensamt system för kursvärderingar och kursrapporter

Under ett par år framåt kommer flera av aktiviteterna att pilottestas innan de införs på hela universitetet.

Rebus – beredningen som vidareutvecklar kvalitetssystemet

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus) har sedan 2015 arbetat med att vidareutveckla universitetets kvalitetssystem för utbildning. En viktig grund för arbetet har varit de kartläggningar av kvalitetsarbetet som gjorts. För att bättre förstå och därmed kunna vidareutveckla kvalitetssystemet beskrivs systemet i de sex områden som presenteras i figuren ovan.

Internt stödsystem vid Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar

För att stödja de utbildningar som utvärderas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) samt för att på bästa sätt ta tillvara resultaten från utvärderingarna har universitetet skapat ett internt stödsystem. Stödsystemet är en del i universitetets kvalitetssystem.

kontakt

Kvalitetsarbete vid Stockholms universitet

Tove Holmqvist (kvalitetssamordnare)

E-post: tove.holmqvist@su.se
Telefon: 08-16 22 05

Mer information om universitetets kvalitetsarbete med utbildning hittas här: