1. Utbildningsgranskningar

Syftet med utbildningsgranskningarna är att generera regelbunden och systematisk kunskap som behövs för att säkerställa och utveckla kvaliteten på universitetets utbildningar. Ansvarig för planering och genomförande av dessa granskningar är områdesnämnderna. Se vidare Regler för utbildningsgranskningar i Regelboken.

En utbildningsgranskning består av sex steg, dvs. uppstart, arbete med utbildningsrapport och övrigt underlag, granskning av underlag, beredning inför beslut, beslut, samt uppföljning av beslut. En utbildningsgranskning ska ske vart tredje år för respektive utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och vart sjätte år för utbildning på forskarnivå. Samtliga utbildningar ska bedömas mot kvalitetskriterier som är utformade mot bakgrund av framför allt högskolelag, högskoleförordning samt Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).
 

Universitetsövergripande material för utbildningsgranskningar

Mall utbildningsrapport - grundnivå och avancerad nivå - beslutad av rektor 2019-06-27 (83 Kb)
Mall utbildningsrapport - forskarnivå - beslutad av rektor 2019-06-27 (87 Kb)

Lärar-handledartabell 2019-06-27 (reviderad 2019-11-06) (49 Kb)

Examensmålsmatriser för generella examen 2020-02-04 (92 Kb)

Examensmålsmatris specialpedagog 2020-02-04 (76 Kb)

Mall granskningsrapport - grundnivå och avancerad nivå - fastställd av Rebus 2019-11-04 (74 Kb)

Mall granskningsrapport - forskarnivå - fastställd av Rebus 2019-11-04 (75 Kb)

Mall beslut ON - grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå - fastställd av Rebus 2020-02-19 (60 Kb)

Mall åtgärdsredovisning - grundnivå avancerad nivå och forskarnivå - fastställd av Rebus 2020-02-19 (57 Kb)

Metod för pilottestning av extern granskning i samband med utbildningsgranskningar (272 Kb)

Länkar till områdenas webbsidor för utbildningsgranskningar

Humanvetenskapliga områdets material för utbildningsgranskningar

Här kommer det att finnas en länk till det naturvetenskapliga områdets utbildningsgranskningar.
 

2. Kvalitetsdialoger - pilottestas med start ht 2019

I den kvalitetsrapport som områdesnämnderna årligen lämnar till rektor ska resultaten av utbildningsgranskningarna utgöra ett av underlagen. Goda exempel ska särskilt lyftas fram i rapporten för att underlätta vidare spridning av dessa inom universitetet.

Områdesnämnderna bjuder årligen in rektor till en kvalitetsdialog. Som utgångspunkt för samtalet används kvalitetsrapporten. Syftet är att skapa en plattform för informationsutbyte mellan universitetets ledning och områdesnämnd kring kvalitetsfrågor samt att följa upp områdenas kvalitetsarbete. 

Mall kvalitetsrapport - GN, AN och FN - fastställd av Rebus 2019-09-09 (280 Kb)

3. Fokusutvärderingar - pilottestas med start 2020

Universitetet ska även genomföra fokusutvärderingar på uppdrag av rektor. Syftet med denna form av utvärdering är att genom områdesöverskridande samarbete genomlysa olika aspekter av utbildning. Den utgör därmed ett komplement till utbildningsgranskningarna som sker områdesvis. Fokusutvärderingarna riktas mot strategiska teman som rektor anser viktiga för att utveckla och säkra kvaliteten i universitetets utbildningar, och kan bygga på exempelvis resultatet av kvalitetsrapporterna och kvalitetsdialogerna. Utvärderingen genomförs av en bedömargrupp som ska bestå av minst en representant för varje område samt i normalfallet av minst en extern bedömare.

Den första fokusutvärderingen handlar om examination och pilottestas med start 2020.
 

4. Universitetsgemensamt system för kursvärderingar och kursrapporter  - pilottestning pågår till och med vt 2020

För att säkra studenternas möjlighet att påverka sin utbildning ska universitetet ha ett gemensamt system för arbetet med kursutvärderingar. I detta ingår regler och rutiner för kursutvärderingar, till exempel att samma IT-verktyg används för kursvärderingar, att enkäterna ska innehålla ett antal gemensamma frågor, samt att studenternas och lärarnas synpunkter på kursen beaktas och analyseras i en kursrapport som görs allmänt tillgänglig.
 

Om pilottestning av kvalitetssäkrande aktiviteter

Syftet med pilottestningarna är att ge universitetet erfarenhet som är till nytta i det framtida ordinarie arbetet med dessa aktiviteter. Testningen ska även ge underlag för bedömning av arbetsinsatser och resursåtgång.

För ytterligare information, kontakta Tove Holmqvist tove. holmqvist@su.se