Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus) har sedan 2015 arbetat med att vidareutveckla universitetets kvalitetssystem för utbildning och ingående aktiviteter. Kvalitetssystemet ska harmoniera med universitetets organisationsform och spegla de olika förutsättningar som råder inom universitetets båda vetenskapsområden. Rebus har även i uppgift att kommunicera systemet inom universitetet samt att stödja områdena i arbetet med pilottestning av nya eller justerade aktiviteter, till exempel genom att ta fram stödmaterial.

Rebus leds av prorektor. I Rebus ingår även ordförandena för områdenas sex utbildningsberedningar. Vidare ingår två ledamöter från förvaltningen samt två studentrepresentanter.

För ytterligare information om Rebus, kontakta Pär Brännström par.brannstrom@su.se