I december 2019 kom remissen från UKÄ som inleder arbetet. Genom lärosätestillsynen undersöker UKÄ:s jurister hur universitet följer det nationella regelverket för följande åtta granskningsområden:

1.    Tillgodoräknande
2.    Studentinflytande
3.    Kurs- och utbildningsplaner
4.    Kursvärderingar
5.    Anställning av personal
6.    Överklagande och klagomål
7.    Bisysslor
8.    Oredlighet i forskning

Underlaget som universitetet har skickat in i februari består av två delar:
• De styrande dokument universitet har som reglerar vårt interna arbete inom de åtta granskningsområdena.
• Listor på ärenden från hela universitetet inom granskningsområde 1-7, från vilka UKÄ väljer ut stickprov för grundligare granskning.

Alla institutioner och avdelningar vid universitet har arbetat med att ta fram listor på de ärenden som efterfrågas. UKÄ:s rapport blir färdig i juni 2020.

Kontaktperson för lärosätestillsynen är Pär Brännström vid Rektors kansli.
 

Aktuella utvärderingar från UKÄ som berör universitetet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar Stockholms universitetets kvalitetsarbete med utbildningar. Följande fem utvärderingar berör universitetet:

1. Utbildningsutvärdering av ämneslärarutbildningar (mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, respektive mot arbete i gymnasieskolan) för ämnena svenska, matematik och samhällskunskap. Resultat från utvärderingen offentliggjordes 19 februari 2020.

2. Utbildningsutvärdering av yrkeslärarutbildningen startar 7 februari och avslutas senast våren 2021.

3. Utbildningsutvärdering av tre forskarutbildningar i kemi (analytisk, fysikalisk och organisk kemi) startar 17 mars och avslutas våren 2021.

4. Granskning av universitetets kvalitetssäkringsarbete startar 4 september 2020 och avslutas hösten 2021. Vilket innebär att UKÄ utvärderar kvalitetssystemet för utbildning, som utvecklats av Rebus.

5. Utbildningsutvärdering av forskarutbildningarna i folkhälsovetenskap och medicinsk strålningsfysik startar tidigast under fjärde kvartalet 2020 och avslutas drygt ett år senare.
Resultaten från samtliga genomförda utvärderingar, för samtliga lärosäten, hittas på Högskolekollen, som är UKÄ:s webbplats för att presentera utvärderingarna.

Dessa fem utvärderingar är de sista som berör universitetet fram till och med 2022.
Vad UKÄ exakt kommer att utvärdera från 2023 och framåt är ännu inte bestämt, men både universitetets kvalitetssystem för utbildning och kvalitetssystem för forskning (som är under utveckling) kommer att utvärderas.

Vid frågor kontakta gärna Pär Brännström vid Rektors kansli.

Läs mer om universitetets kvalitetsarbete för utbildning.