Den 1 februari presenterade utredaren Pam Fredman betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)” för regeringen. I den så kallade Styr- och resursutredningen, Strut, finns en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning.

Utredningens huvudrekommendationer sammanfattas i nedanstående tre punkter:
– Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera det fria kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur genom att hålla fokus på resultat och kvalitet och samtidigt undvika
detaljstyrning eller snedvridande incitament.
– Främja ett rollsäkert samhällsansvar – lärosätena bör förväntas att utifrån en stark akademisk integritet göra vad de kan för att den kunskap och kompetens som skapas kommer till nytta i samhället på olika sätt.
– Främja strategisk handlingsförmåga – ge lärosätena långsiktiga ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive förutsättningar.

Betoning av akademisk frihet och autonomi

I slutet av juni skickade Stockholms universitet in sitt remissvar på utredningen. Universitetet lovordar i sitt svar utredningens principiella utgångspunkter, och tillstyrker bland annat förslagen om en förstärkning av normer i högskolelagen angående den akademiska friheten och lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Stockholms universitet tillstyrker vidare förslagen om en samlad proposition och fyraåriga planeringsförutsättningar. Vidare ges stöd till förslagen om en styrmodell med högre flexibilitet i medelsanvändning, till jämställdhetsintegrering och om behov av ändring om samverkan och samhällspåverkan i högskolelagen.

Nej till förslag om fyraåriga överenskommelser

Stockholms universitet avstyrker däremot utredningens förslag om att fyraåriga överenskommelser för mål och uppföljningskriterier formuleras för områden som är politiskt prioriterade samt förslag om återreglering av lärosätenas inre organisation för berednings- och beslutsprocesser. Dessutom är universitetet negativt till ökade basanslag om det genomförs på bekostnad av de statliga rådens medel för forskningsfinansiering.

Läs universitetets svar
Rektors blogginlägg om remissvaret
Läs utredningens betänkande